logo-latinica

Program za isplatu socijalne pomoći

sreda, 27 februar 2013

PROGRAM

ZA ISPLATU POMOĆI SOCIJALNO NAJUGROŽENIJEM STANOVNIŠTVU NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA U 2013. GODINI

 

Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br.114/12 ):

Razdeo 3 – Vlada, Glava 3.20 – Kancelarija za Kosovo i Metohiju funkcija 110 – Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi, ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta u iznosu od 158.000.000,00 dinara iz budžeta Republike Srbije, s tim što je od tog iznosa za izvršavanje izdataka za sledeća socijalna davanja namenjeno 108.000.000,00 dinara i to za:

- pomoć porodicama otetih i nestalih lica;

- pomoć porodicama povratnika na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija;

- jednokratna pomoć.

Razdeo 29 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike funkcija 40 – Porodica i deca, ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta;

Razdeo 29 – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike funkcija 70 – Socijalna pomoć ugroženom stanovništvu neklasifikovana na drugom mestu, ekonomska klasifikacija 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta.

Zbog specifičnih okolnosti na teritoriji Autonomne pokrajne Kosovo i Metohija u periodu primene Rezolucije Saveta bezbednosti 1244, novčana sredstva po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite i dečije zaštite isplaćaju se preko Kancelarije za Kosovo i Metohiju i Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike.   

Zaključkom Vlade 05 Broj: 010-813/2008 od 21. februara 2008. godine Ministarstvo rada i socijalne politike (sada – Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike) zaduženo je da preduzme sve potrebne radnje u cilju efikasnog funkcionisanja Republike Srbije na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, što podrazumeva isplatu prava iz oblasti socijalne zaštite po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, broj 24/11), novčana socijalna pomoć, dodatak za pomoć i negu drugog lica i posebne novčane naknade i Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Službeni glasnik RS”, broj 16/02, 115/05, 107/09), dečiji dodatak i roditeljski dodatak.

S obzirom na otežane uslove funkcionisanja socijalne zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, putem ovog programa bliže se uređuju način ostvarivanja pomoći socijalno najugroženijeg stanovništva na teritoriji Autonomne pokrajne Kosovo i Metohija i procedure u ostvarivanju Programa za isplatu pomoći socijalno najugroženijem stanovništvu na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u 2013. godini.

 

 

1. Pomoć porodicama otetih i nestalih lica

 

Porodica otetog ili nestalog lica, roditelji otetog ili nestalog lica i srodnici prema kojima je oteto ili nestalo lice imalo obavezu izdržavanja utvrđenu sudskom odlukom, mogu da ostvare mesečnu novčanu pomoć u visini minimalne zarade bez pripadajućih poreza i doprinosa u Republici Srbiji uvećane za 50%, utvrđene u skladu sa zakonom, uz uslov da ukupna redovna mesečna primanja po članu porodice iznose manje od 50% minimalne zarade bez pripadajućih poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Nestalo lice je lice o kojem porodica nema nikakvih vesti nakon jedne godine od dana nestanka ili je na osnovu pouzdanih informacija prijavljeno kao nestalo lice na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

            Porodicom u smislu stava 1. ove tačke smatra se supružnik, maloletno dete (bračno, vanbračno i usvojeno), dete do navršenih 26 godina života ukoliko se nalazi na redovnom školovanju i roditelji otetog ili nestalog lica ukoliko su sa otetim ili nestalim licem živeli u zajedničkom domaćinstvu.

            Roditelji otetog ili nestalog lica ukoliko sa nestalim licem nisu živeli u zajedničkom domaćinstvu i srodnici prema kojima je nestalo lice imalo obavezu izdržavanja, utvrđenu sudskom odlukom, ostvaruju mesečnu novčanu pomoć nezavisno od pomoći koju ostvaruje porodica otetog ili nestalog.

Pod ukupnim redovnim mesečnim primanjima podrazumevaju se sva primanja, osim dečijeg dodatka, roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica, ostvaren po bilo kom osnovu, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, povratničke pomoći, novčane socijalne pomoći, naknade za telesno oštećenje, akcije bez naknade, primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda, otpremnine za odlazak u penziju, primanja po osnovu nagrada, primanja po osnovu naknade štete, osim naknade štete u vidu rente, novčana pomoć za osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, obuku i pripremu zapošljavanja i povremene pomoći namenjene zaštiti životnog standarda određenih kategorija građana.

Za nosioca prava određuje se jedan od punoletnih članova porodice, odnosno jedan od roditelja otetog ili nestalog lica. 

            Zahtev za ostvarivanje pomoći podnosi jedan od punoletnih članova porodice, odnosno jedan od roditelja ili srodnik prema kojem je nestalo lice imalo obavezu izdržavanja, centru za socijalni rad prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, a za raseljena lica prema mestu boravišta podnosioca zahteva.

            Uz zahtev se dostavlja: izvod iz matične knjige rođenih za nestalo lice, izvod iz matične knjige rođenih za podnosioca zahteva i članove porodice, potvrda nadležnog organa za unutrašnje poslove o prijavi da je lice oteto ili nestalo ili potvrda Komisije za nestala lica da je lice oteto ili nestalo, fotokopija lične karte podnosioca zahteva, fotokopija raseljeničke legitimacije ukoliko je podnosilac zahteva raseljeno lice, sudska odluka kojom je utvrđena obaveza izdržavanja.

            Ukoliko podnosilac zahteva nije u mogućnosti da dostavi potrebne dokaze, pribaviće ih Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti.

            Po sprovedenom postupku, nadležni centar za socijalni rad donosi odluku o dodeli ove pomoći.

Korisnici ove pomoći dužni su da prijave svaku promenu koja je od uticaja na korišćenje pomoći u roku od 15 dana od dana nastanka promene, a pomoć prestaje sa prvim danom narednog meseca od dana nastanka promene.

Centar za socijalni rad će preispitati uslove na ostvarivanje prava na pomoć porodicama otetih i nestalih lica u maju mesecu i doneti novu odluku samo ako je došlo do promena koje su od uticaja na dalje korišćenje pomoći porodicama otetih i nestalih lica.                  

 

 

 

2. Pomoć porodicama povratnika na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija

 

Porodice koje su se organizovano ili spontano vratile na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija posle 9. juna 1999. godine, a raseljene su sa teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija pre 1. jula 2006. godine, mogu da ostvare pravo na mesečnu novčanu povratničku pomoć.

Povratničku pomoć mogu ostvariti porodice povratnika ukoliko ukupna redovna mesečna neto primanja po članu porodice iznose manje od 50% minimalne zarade bez pripadajućih poreza i doprinosa u Republici Srbiji.

Pod ukupnim redovnim mesečnim primanjima podrazumevaju se sva primanja osim dečijeg dodata, roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica, ostvaren po bilo kom osnovu, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, novčane socijalne pomoći, naknade za telesno oštećenje, akcije bez naknade, primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda, otpremnine za odlazak u penziju,  primanja po osnovu nagrada, primanja po osnovu naknade štete, osim naknade štete u vidu rente, novčana pomoć za osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, obuku i pripremu zapošljavanja i povremene pomoći namenjene zaštiti životnog standarda određenih kategorija građana.

Osnovica mesečne pomoći porodicama povratnika određuje se u iznosu od:

- 4.456,00 dinara za porodicu do dva člana;

- 7.305,00 dinara za porodicu od tri ili četiri člana; i

- 9.133,00 dinara za porodicu sa pet i više članova.

Nominalni iznos pomoći porodicama povratnika usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena.

            Povratničku pomoć ostvaruje porodica povratnika, ako svi članovi porodice imaju prebivalište ili boravište na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Ovo pravo imaju i članovi porodice koji privremeneo borave van teritorije Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija zbog: redovnog školovanja, služenja vojnog roka, lečenja i rehabilitacije po uputu nadležnog lekara, kao i smeštaja u ustanovu socijalne zaštite.

             Pod redovnim školovanjem podrazumeva se školovanje do navršenih 20 godina života za učenike srednjih škola i do navršenih 26 godina života za studente viših škola i fakulteta.

Zahtev za priznavanje pomoći porodicama povratnika, podnosi punoletni član porodice Centru za socijalni rad ili opštini prema mestu prebivališta ili boravišta podnosioca zahteva.

Uz zahtev se dostavlja:

-         potvrda Komesarijata za izbeglice, da su svi članovi porodice vratili legitimacije interno raseljenih lica i da su evidentirani kao povratnici u evidencijama Komesarijata za izbeglice; (Ukoliko su lica izgubila raseljeničke legitimacije ili ne poseduju legitimaciju, mogu ostvariti povratničku pomoć, uz potvrdu Komesarijata za izbeglice da su bila u evidenciji raseljenih lica ili da je njihov povratak evidentiran. Potvrde se mogu pribaviti posredstvom opštinskih poverenika za povratak ili preko nadležnih službi opštine u mestu povratka. Spisak izdatih potvrda za ta lica dostavlja se najkasnije do 5. u mesecu nadležnom predsedniku opštine, direktoru Centra za socijalni rad, i Kancelariji za Kosovo i Metohiju, radi evidencije.)

-         potvrda predsednika opštine o povratku, uz navođenje mesta povratka i ličnih podataka svih članova povratničke porodice;

-         lična izjava overena u opštini ili sudu, o svim vrstama i iznosima redovnih mesečnih primanja za sve članove porodice. Uz izjavu se prilažu dokazi (isplatna lista o zaradi, potvrda o privremenoj novčanoj nadoknadi, ček od penzije, i sl.).

Povratnici koji se vrate ili su se vratili na teritoriju Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, a ispunjavaju uslove za dodelu pomoći, mogu da ostvare pravo na povratničku pomoć počevši od 01. januara 2013. godine i bez potvrde o vraćenoj raseljeničkoj legitimaci do okončanja rekonstrukcije kuće, a najduže 6 meseci od registracije povratka. Nakon isteka ovog roka, pravo na povratničku pomoć ostvaruju pod jednakim uslovima kao i svi ostali povratnici.

Po sprovedenom postupku, nadležni Centar za socijalni rad donosi odluku o dodeli ove pomoći.

Korisnici ove pomoći, dužni su da prijave svaku promenu koja je od uticaja na obim i korišćenje pomoći u roku od 15 dana od dana nastanka promene, a pomoć prestaje sa prvim danom narednog meseca od dana nastanka promene.

Povratnička pomoć iz stava 1. ove tačke isplaćivaće se u tekućem mesecu za prethodni mesec, a na osnovu spiskova porodica sa navedenim brojem članova porodice povratnika za mesec za koji se pomoć plaća. Spiskove mesečno sačinjava opštinska uprava na osnovu terenskog obilaska porodice, a verodostojnost spiska overava predsednik opštine i dostavlja ih nadležnom Centru za socijalni rad i Kancelariji za Kosovo i Metohiju do 5. u mesecu za prethodni mesec.

Lica koja u roku od 60 dana ne podignu povratničku pomoć a za to ne podnesu pisano obrazloženje i materijalne dokaze, ukida se pravo na povratničku pomoć. Ministarsvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, posredstvom Kancelarije za Kosovo i Metohiju, dostaviće informaciju centrima za socijalni rad o korisnicima koji nisu podigli povratničku pomoć u roku od 60 dana. Nakon prijema obaveštenja, centri za socijalni rad će utvrditi činjenično stanje i postupiti u skladu sa istim.

Centar za socijalni rad će preispitati uslove na ostvarivanje prava na pomoć porodicama povratnika u maju mesecu i doneti novu odluku samo ako je došlo do promena koje su od uticaja na dalje korišćenje i visinu pomoći porodicama povratnika.                  

Odluka o sticanju ili gubitku prava na povratničku pomoć dostavlja se podnosiocu zahteva u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.                       

Centar za socijalni rad dostavlja predsedniku opštine odluku o sticanju ili gubitku prava na povratničku pomoć.

Isplata pomoći se obustavlja za mesec u kome, bez opravdanih razloga, nijedan od članova porodice nije boravio u mestu povratka.

Korisnik prava iz ovog programa koji je na osnovu neistinitih ili netačnih podataka, ili neprijavljivanjem promena koje utiču na gubitak ili obim prava ostvario pravo na pomoć, dužan je da naknadi štetu u skladu sa zakonom.

Predsednik opštine i direktor centra za socijalni rad solidarno snose odgovornost za tačnost i urednost dostavljenih spiskova povratnika za ostvarivanje povratničke pomoći.

 

 

3. Jednokratna  pomoć

 

Pravo na jednokratnu pomoć obezbeđuje se licu koje se iznenadno ili trenutno nađe u stanju socijalne potrebe.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju isplaćuje jednokratnu pomoć za lica sa prebivalištem i boravištem na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju dodeljuje novčana sredstva u vidu jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovnika na Kosovu i Metohiji na osnovu sledećih kriterijuma:

 1. 1.stanje socijalne ugroženosti podnosioca zahteva i članova njegove porodice;
 2. 2.zdravstveno stanje podnosioca zahteva i članova njegove porodice;
 3. 3.povratničkim porodicama neposrednu po ostvarenom povratku.

Porodicom u smislu ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć smatraju se: bračni i vanbračni drugovi, deca (bračna, vanbračna, usvojena i uzeta na izdržavanje) i srodnici, u pravoj liniji, a u pobočnoj do drugog stepena srodstva, pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

 

 

1. Stanje socijalne ugroženosti podnosioca zahteva i članova njegove porodice

 

Stanje socijalne ugroženosti podnosioca zahteva i članova njegove porodice utvrđuje se na osnovu:

a) Nesposobnosti za privređivanje podnosioca zahteva i članova njegove porodice što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, nalazom, ocenom i mišljenjem organa veštačenja nadležnog Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje ili nalazom nadležne lekarske komisije i dr.

b) Smrti članova porodice, samohranosti i stradanje članova porodice (lica koja su ostala bez roditelja, dece ili bračnog druga), što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih, izvodom iz matične knjige umrlih, izvodom iz matične knjige venčanih i dr.

Jednokratna pomoć se ne isplaćuje na ime troškova sahrane pokojnika, osim za korisnike novčane socijalne pomoći. Uz zahtev za naknadu pogrebnih troškova dostavljaju se i računi kao dokaz o nužnim troškovima sahrane.

v) Prihoda po članu porodice što se dokazuje potvrdom o ličnim primanjima nadležnog organa (zarade, penzije i dr.).

Iznos jednokratne novčane pomoći po kriterijumu stanja socijalne ugroženosti podnosioca zahteva i članova njegove porodice određuje se prema visini ukupnih mesečnih primanja koje porodica ostvaruje po članu u mesecu koji prethodi mesecu podnošenja zahteva, i to u sledećim iznosima:

  • do 3.000 dinara po članu porodice – iznos do 35.000 dinara;
  • do 4.000 dinara po članu porodice – iznos do 30.000 dinara;
  • do 5.000 dinara po članu porodice – iznos do 25.000 dinara;
  • do 6.000 dinara po članu porodice – iznos do 20.000 dinara.

Navedeni kriterijumi za određivanje iznosa jednokratne novčane pomoći neće se primenjivati jedino u slučaju pomoći na ime troškova sahrane korisnika novčane socijalne pomoći sa teritorije opština koje ne ostvaruju izvorne prihode. U navedenom slučaju iznos će biti utvrđen prema kriterijumu nužnih troškova sahrane.

 

2. Zdravstveno stanje podnosioca zahteva i članova njegove porodice

 

Zdravstveno stanje podnosioca zahteva i članova njegove porodice, koje zbog posebnih, neophodnih izdataka utiče na socijalno stanje podnosioca zahteva i članova njegove porodice, utvrđuje se na osnovu:

a) Trajne i teške bolesti podnosioca zahteva ili nekog od članova njegove porodice, koje zahtevaju poseban tretman, što se dokazuje nalazom lekara specijaliste;

b) Invalidnosti podnosioca zahteva ili nekog od članova njegove porodice, koje zahtevaju poseban tretman, kao i činjenice da ne ostvaruje neko drugo pravo po tom osnovu, što se dokazuje nalazom i mišljenjem organa veštačenja nadležnog Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Iznos jednokratne novčane pomoći, prema kriterijumu zdravstvenog stanja podnosioca zahteva i članova njegove porodice, biće određen u skladu sa troškovima lečenja koje ne pokriva Republički zavod za zdravstveno osiguranje.

 

3. Povratničkim porodicama neposrednu po ostvarenom povratku

Jednokratna novčana pomoć povratničkim porodicama neposrednu po ostvarenom povratku u cilju materijalne pomoći do početka redovne isplate pomoći porodicama povratnika, utvrđuje se na osnovu potvrde predsednika opštine o povratku, uz navođenje mesta i datuma povratka, kao i ličnih podataka svih članova povratničke porodice.

Jednokratna novčana pomoć po navedenom osnovu odobrava se linearno u iznosu od 20.000,00 dinara po porodici.

*

 

Jednokratna pomoć se isplaćuje u novcu ili u naturi, a može se isplatiti istom licu samo jednom godišnje, osim u slučajevima isplate jednokratna pomoći na ime troškova sahrane pokojnika, korisnika novčane socijalne pomoći.

Zahtev za jednokratnu pomoć podnosi jedan od punoletnih članova porodice, nadležnom Centru za socijalni rad u mestu boravišta ili prebivališta.

Centar za socijalni rad, na čijoj teritoriji podnosilac zahteva ima prebivalište ili boravište, sačinjava nalaz o socio-ekonomskom statusu podnosioca zahteva i njegove porodice, u roku od 7 dana od prijema zahteva i sa zahtevom i drugim potrebnim dokazima dostavlja nadležnoj opštini na saglasnost. Nadležna opština zahtev za jednokratnu pomoć dostavlja Kancelariji za Kosovo i Metohiju.

Uz zahtev za jednokratnu pomoć neophodno je dostaviti fotokopiju lične karte kao dokaz verodostojnosti ličnih podataka podnosioca zahteva.

Za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć, uzimaju se u obzir svi prihodi koje članovi porodice ostvaruju po bilo kom osnovu, osim: dečijeg dodatka, roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica, ostvaren po bilo kom osnovu, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, povratničke pomoći, novčane socijalne pomoći, naknade za telesno oštećenje, akcije bez naknade, primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda, otpremnine za odlazak u penziju, primanja po osnovu nagrada, primanja po osnovu naknade štete, osim naknade štete u vidu rente, novčana pomoć za osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, obuku i pripremu zapošljavanja i povremene pomoći namenjene zaštiti životnog standarda određenih kategorija građana.

Pojedinačnu odluku o dodeli jednokratne novčane pomoći donosi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

Iznos svih oblika jednokratne pomoći se usklađuje sa raspoloživim sredstvima Kancelarije za Kosovo i Metohiju za namene jednokratne novčane pomoći.

 

4. Novčana socijalna pomoć

 

 Pravo na novčanu socijalnu pomoć ima pojedinac, odnosno porodica, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruje prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti pojedinac, odnosno porodica pod uslovom da:

1) ima državljanstvo Republike Srbije i živi na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija;

2) nema drugih nepokretnosti, osim stambenog prostora koji odgovara potrebama pojedinca, odnosno porodice i zemljišta u površini do 0,5 hektara (soba po članu porodice, odnosno dve sobe za lice koje ostvaruje pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu, odnosno uvećanu novčanu naknadu za pomoć i negu);

3) pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nepokretnu imovinu ili se odrekao prava na nasleđivanje nepokretne imovine ili ako je protekao period u kojem bi, od tržišne vrednosti nepokretne imovine koju je prodao, poklonio ili se odrekao prava na nasleđivanje, mogao obezbeđivati pomoć u smislu Zakona o socijalnoj zaštiti;

4) pojedinac, odnosno član porodice ne poseduje pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili otuđenjem, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, može da obezbedi sredstva u visini šestostrukog iznosa novčane socijalne pomoći koja bi mu bila utvrđena po Zakonu o socijalnoj zaštiti u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć;

5) pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pravo na novčanu socijalnu pomoć mogu ostvariti i pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad, ako pored stambenog prostora koji odgovara potrebama porodice imaju zemljište u površini do jednog hektara.

Porodicom, u smislu ostvarivanja prava na novčanu socijalnu pomoć, smatraju se: supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu.

Članom porodice, smatra se i dete koje ne živi u porodici, a nalazi se na školovanju - do kraja roka propisanog za to školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života, zatim  supružnik bez obzira gde faktički živi.

 Članom porodice staratelja smatraće se lice sa smetnjama u razvoju, koje se u porodici staratelja nalazi na osnovu rešenja organa starateljstva.

Članom porodice ne smatra se izvršilac nasilja u porodici, odnosno njegovi prihodi i imovina ne utiču na pravo žrtava nasilja u porodici da ostvare novčanu socijalnu pomoć, ako ispunjavaju druge uslove propisane ovim zakonom.

            Pravo na novčanu socijalnu pomoć može ostvariti radno sposoban pojedinac, odnosno član porodice:

1) ako se nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad u smislu Programa za isplatu pomoći socijalno najugroženijem stanovništvu Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ili se vodi na evidenciji nezaposlenih lica;

2) ako nije odbio ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje na privremenim, povremenim ili sezonskim poslovima, stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju ili osnovno obrazovanje;

3) ako mu radni odnos nije prestao njegovom voljom, njegovom saglasnošću ili njegovom krivicom, zbog disciplinske ili krivične odgovornosti, osim ako je od prestanka radnog odnosa proteklo godinu dana ili ako je po prestanku radnog odnosa nastupila nesposobnost za rad;

4) ako se sam stara o svom detetu sa smetnjama u razvoju tako da ne može da bude radno angažovan.

Ako porodica ne ispunjava uslove za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć zbog toga što se njen član ne nalazi na školovanju ili osposobljavanju za rad u smislu Zakona o socijalnoj zaštiti ili se vodi na evidenciji nezaposlenih lica, pravo na novčanu socijalnu pomoć priznaje se samo njenom članu koji je nesposoban za rad, pod uslovima utvrđenim Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Pojedinac, odnosno član porodice koji je nesposoban za rad, a ima srodnika sa kojim ne živi u porodici a koji je prema zakonu kojim se uređuju porodični odnosi u obavezi da učestvuje u njegovom izdržavanju i u mogućnosti je da učestvuje u njegovom izdržavanju, uz zahtev za utvrđivanje prava na novčanu socijalnu pomoć dužan je da dostavi i pravnosnažnu sudsku odluku o izdržavanju od srodnika, odnosno sudsko poravnanje zaključeno sa srodnikom u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi ili dokaz da je kod nadležnog suda pokrenuo postupak radi utvrđivanja obaveze izdržavanja od srodnika.

Ovaj postupak može pokrenuti i privremeni staratelj.

Lice koje je na ovaj način ostvarilo pravo na novčanu socijalnu pomoć, dužno je da u budžet Republike Srbije uplati sredstva ostvarena na ime izdržavanja od srodnika, a najviše do iznosa primljene novčane socijalne pomoći.

Pojedinac koji je nesposoban za rad, odnosno porodica čiji su svi članovi nesposobni za rad i jednoroditeljska porodica imaju pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć.

            Nesposobnim za rad smatra se:

1) žena i muškarac koji su navršili godine života određene propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju kao uslov za starosnu penziju;

2) dete do navršene 15. godine života;

3) dete na školovanju, do kraja roka propisanog za to školovanje, a najkasnije do navršene 26. godine života;

4) lice koje je potpuno nesposobno za rad prema propisima o radu i o penzijskom i invalidskom osiguranju;

5) trudnice i roditelj deteta koji koristi porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta prema propisima o radu;

6) nezaposleno lice koje se stara o članu porodice (supružnici i vanbračni partneri, deca i srodnici u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, kao i srodnici u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva pod uslovom da žive u zajedničkom domaćinstvu), koji je korisnik prava na pomoć i negu po bilo kom osnovu;

7) lice kome je utvrđen treći stepen radne sposobnosti u skladu sa propisima kojima se uređuje zapošljavanje osoba sa invaliditetom;

8) lice prema kome je pokrenut postupak utvrđivanja radne sposobnosti ili postupak lišavanja poslovne sposobnosti - dok taj postupak traje.

Pojedincu koji je sposoban za rad, odnosno porodici u kojoj je većina članova sposobna za rad, pripada novčana socijalna pomoć u trajanju do devet meseci u toku kalendarske godine.

Pojedinac ili član porodice koji je na školovanju, obuci ili nekoj drugoj vrsti socijalnog angažovanja u skladu sa individualnim planom aktivacije, izjednačava se s licem nesposobnim za rad u pogledu trajanja prava na novčanu socijalnu pomoć. 

Centar za socijalni rad i organizacija nadležna za poslove zapošljavanja dužni su da međusobno sarađuju u sprovođenju mera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika prava na novčanu socijalnu pomoć. 

Nezaposleni korisnik novčane socijalne pomoći ima pravo na posredovanje pri zapošljavanju, pravo na obuku, na učešće u javnim radovima i druga prava uređena propisima u oblasti zapošljavanja.

Korisnik novčane socijalne pomoći dužan je da prihvati posao koji mu ponudi organizacija nadležna za poslove zapošljavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Centar za socijalni rad dužan je da organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja dostavi primerak odluke o ostvarenom pravu na novčanu socijalnu pomoć za nezaposlenog korisnika tog prava.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja dužna je da obavesti centar za socijalni rad ako se korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć zaposli, radno angažuje, stekne pravo na novčanu pomoć za osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, odbije ponuđeno zaposlenje, radno angažovanje, osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju.

Osnovica za utvrđivanje visine novčane socijalne pomoći usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje - 1. aprila i 1. oktobra.

Nominalne iznose novčane socijalne pomoći, zaokružene u dinarima, utvrđuje ministar nadležan za poslove socijalne zaštite, rešenjem koje se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije.

Iznos novčane socijalne pomoći određuje se prema sledećoj skali:

1) za pojedinca, odnosno nosioca prava u porodici - u visini osnovice 1:

2) za svaku narednu odraslu osobu u porodici - od visine osnovice 0,5:

3) za dete do 18 godina - od visine osnovice 0,3.

Porodica koja ima više od šest članova, ima pravo na novčanu socijalnu pomoć za šest članova.

Iznos novčane socijalne pomoći priznaje se u visini razlike između iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog u skladu sa ovim programom i iznosa prosečnog mesečnog prihoda pojedinca, odnosno porodice ostvarenog tokom tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za novčanu socijalnu pomoć.

Za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, uzimaju se u obzir svi prihodi koje članovi porodice ostvaruju po bilo kom osnovu, osim: dečijeg dodata, roditeljskog dodatka, dodatka za pomoć i negu drugog lica, ostvaren po bilo kom osnovu, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, povratničke pomoći, naknade za telesno oštećenje, akcije bez naknade, primanja po osnovu učeničkog i studentskog standarda, otpremnine za odlazak u penziju, primanja po osnovu nagrada, primanja po osnovu naknade štete, osim naknade štete u vidu rente, novčana pomoć za osposobljavanje, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, obuku i pripremu zapošljavanja i povremene pomoći namenjene zaštiti životnog standarda određenih kategorija građana.

            Za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć uzimaju se u obzir sledeća primanja i prihodi pojedinca i porodice:

1) primanja i prihodi koji se ostvaruju u mesečnim iznosima i to prihod po osnovu radnog odnosa, odnosno zarada, plata ili naknada zarade, povremenih i privremenih poslova i ugovora o delu, penzija, invalidnina i druga primanja po propisima o pravima iz boračko-invalidske zaštite;

2) prihod od poljoprivredne delatnosti u visini katastarskog prihoda za tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev, i to tako što se godišnji katastarski prihod podeli sa dvanaest;

3) prihod po osnovu obavljanja samostalne delatnosti u visini iznosa koji služi kao osnovica za obračunavanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u tekućoj godini; 

4) naknada za vreme nezaposlenosti;

5) otpremnina u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenih usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena i naknada po osnovu socijalnih programa ostvaren u toku 12 meseci pre podnošenja zahteva, od uticaja je na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć, osim ako je protekao period za koji se pojedinac, odnosno porodica smatra materijalno obezbeđenom.

Period za koji se pojedinac, odnosno porodica smatra materijalno obezbeđenom izračunava se deljenjem prihoda po osnovu otpremnina u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenih usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena i naknada po osnovu socijalnih programa sa pripadajućim iznosom novčane socijalne pomoći u momentu podnošenja zahteva,

6) prihod od izdavanja u zakup nepokretne imovine;

7) prihod od imovinskih prava na koji se plaća porez;

8) ulozi dati na štednju i gotov novac izračunavaju se tako što se ulozi dati na štednju i gotov novac podeli sa pripadajućim iznosom novčane socijalne pomoći u momentu podnošenja zahteva i utvrdi broj meseci za koje se pojedinac, odnosno porodica ima smatrati materijalno obezbeđenom;

9) prihod koji se utvrđuje nalazom i mišljenjem centra za socijalni rad u skladu sa zakonom; i

10) prihod od zakonskog izdržavanja i izdržavanja po drugom pravnom osnovu.

Prihodi i primanja iz tač. 1), 4), 6), 9) i 10) utvrđuju se u visini prosečnog mesečnog prihoda, ostvarenog u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev.

          Ako nema prihoda za sva tri meseca, prihodi i primanja koji se ostvaruju u mesečnom iznosu po osnovu radnog odnosa, odnosno zarada, plata ili naknada zarade, penzija, invalidnina i druga primanja po propisima o pravima iz boračko-invalidske zaštite i prihod po osnovu naknade za vreme nezaposlenosti - utvrđuju se u visini prihoda ostvarenog u jednom mesecu ili proseka ostvarenog u dva meseca.

Za lica u radnom odnosu prihodi iz radnog odnosa uzimaju se u ostvarenom iznosu, a najmanje u visini minimalne zarade.

Prihod porodice, odnosno pojedinca, ostvaren prodajom imovine, po osnovu otpremnina u slučaju prestanka potrebe za radom zaposlenih usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena i naknada po osnovu socijalnih programa i ulozi dati na štednju i gotov novac, umanjuje se za iznos troškova lečenja člana porodice.

           Primanja i prihodi iz tač. 1), 3), 4) i 10), ostvareni u prethodna tri meseca neće se uzimati u obzir ukoliko u momentu podnošenja zahteva za novčanu socijalnu pomoć više ne postoji osnov za ostvarivanje tih primanja i prihoda, a prestao je da postoji bez krivice korisnika.

Uvećana novčana socijalna pomoć utvrđuje se tako što se pripadajući iznos novčane socijalne pomoći za pojedinca, odnosno porodicu uvećava za 20%.

Uvećana novčana socijalna pomoć priznaje se pojedincu, odnosno porodici čiji su svi članovi nesposobni za rad i jednoroditeljska porodica imaju pravo na uvećanu novčanu socijalnu pomoć u visini razlike između iznosa uvećane novčane socijalne pomoći i iznosa prosečnog mesečnog prihoda tog pojedinca, odnosno porodice ostvarenog tokom tri meseca koji prethode mesecu u kome je podnet zahtev za uvećanu novčanu socijalnu pomoć.  

Novčana socijalna pomoć isplaćuje se mesečno, u iznosima zaokruženim u dinarima.

Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć, odnosno njegov zakonski zastupnik, dužan je da nadležnom centru za socijalni rad prijavi svaku promenu stanja od koje zavisi postojanje i obim prava, u roku od 15 dana od dana nastanka promena.

 Pravo na novčanu socijalnu pomoć miruje dok se korisnik nalazi na izdržavanju kazne zatvora u trajanju dužem od mesec dana ili ako mu je odlukom nadležnog organa izrečena mera obaveznog lečenja u odgovarajućoj ustanovi. Korisnici nastavljaju da koriste pravo na novčanu socijalnu pomoć s danom otpusta sa izdržavanja kazne zatvora, odnosno mere obaveznog lečenja ako u roku od mesec dana podnesu zahtev za nastavak korišćenja prava i dostave neophodnu dokumentaciju.

Zahtev za ostvarivanje novčane socijalne pomoći podnosi jedan od punoletnih članova domaćinstva, nadležnom Centru za socijalni rad, koji odlučuje o osnovanosti zahteva i donosi odluku.

 

 

5. Dodatak za pomoć i negu drugog lica

                                                                                                  

Pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe, pod uslovom da je državljanin Republike Srbije, da živi na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, ako to pravo ne može da ostvari po drugom pravnom osnovu.

Izuzetno, korisnik novčane naknade za pomoć i negu drugog lica koji je to pravo ostvario kao invalidno dete u organizaciji za penzijsko i invalidsko osiguranje po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su bili na snazi do 1. juna 1992. godine, ostvaruje pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica u visini razlike između iznosa dodatka za pomoć i negu drugog lica utvrđenog u skladu sa ovim zakonom i iznosa ostvarene novčane naknade za pomoć i negu drugog lica.

Potreba za pomoći i negom drugog lica utvrđuje se na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kod lica kome je usled telesnog oštećenja, oštećenja čula vida koje uzrokuje gubitak osećaja svetlosti sa tačnom projekcijom ili se vid postiže sa korekcijom 0.05, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba i koje ne može da ustane iz kreveta, da se kreće unutar stana bez upotrebe pomagala, da se hrani, svlači, oblači ili da održava osnovnu ličnu higijenu bez pomoći drugog lica.

Dodatak za pomoć i negu drugog lica utvrđuje se u nominalnom mesečnom iznosu.

Iznos dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje - 1. aprila i 1. oktobra. 

Pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ima lice kome je zbog telesnog ili senzornog oštećenja, intelektualnih poteškoća ili promena u zdravstvenom stanju neophodna pomoć i nega drugog lica da bi zadovoljilo svoje osnovne životne potrebe za koje je, na osnovu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, utvrđeno da ima telesno oštećenje od 100% po jednom osnovu ili da ima organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa i ako ima više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi po 70% i više procenata po najmanje dva osnova.  

Iznos uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica usklađuje se sa indeksom potrošačkih cena u prethodnih šest meseci, na osnovu statističkih podataka, dva puta godišnje - 1. aprila i 1. oktobra.

Jedan od roditelja koji nije u radnom odnosu, a koji najmanje 15 godina neposredno neguje svoje dete koje je ostvarilo pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, ima pravo na posebnu novčanu naknadu u vidu doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini najniže penzije u osiguranju zaposlenih, kad navrši opšti starosni uslov za ostvarivanje penzije prema propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako nije ostvario pravo na penziju.

Ako ovakav roditelj ostvari pravo na penziju, nakon sticanja prava na posebnu novčanu naknadu, ima pravo izbora između penzije ili posebne novčane naknade.

Korisnik prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica i prava na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, odnosno njegov zakonski zastupnik, dužan je da nadležnom centru za socijalni rad prijavi svaku promenu stanja od koje zavisi postojanje i obim prava, u roku od 15 dana od dana nastanka promena.

 Zahtev za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica podnosi se nadležnom centru za socijalni rad koji odlučuje o osnovanosti zahteva i donosi odluku.  

Centar za socijalni rad dužan je da pouči stranku da može da izjavi prigovor na nalaz i mišljenje prvostepenog organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: RFPIO) u postupku odlučivanja o stepenu telesnog oštećenja i potrebe za pomoći i negom drugog lica.

            Prigovor na nalaz i mišljenje prvostepenog organa veštačenja RFPIO predaje se centru za socijalni rad koji je dužan da dostavi spise predmeta Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao drugostepenom organu, nadležnom za odlučivanje o prigovoru protiv odluke o pravu na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

 

 

6. Pomoć porodici sa decom

 

Porodice sa decom imaju pravo na novčanu pomoć za najviše četvoro dece u porodici po redosledu rođenja, ukoliko ispunjavaju sledeće uslove:

 1. 1)da je podnosilac zateva državljanin Republike Srbije i da živi na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija;
 2. 2)da podnosilac zahteva neposredno brine o deci za koju je podneo zahtev;
 3. 3)da se deca nalaze na redovnom školovanju, u školi koja se nalazi u mreži škola, čiji je osnivač Republika Srbija;i
 4. 4)da podnosilac zahteva ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pravo na pomoć porodici sa decom ima i majka koja ima troje dece a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na ovu pomoć za svako rođeno dete u tom porođaju, a na osnovu posebnog rešenja ministarstva  nadležnog za socijalna pitanja.

Pravo na ovu pomoć može se ostvariti za decu do navršenih 19 godina života, pod uslovom na se nalaze na redovnom školovanju.

Izuzetno, pravo na pomoć može se ostvariti i za dete posle navršenih 19 godina života za koje je donet akt o razvrstavanju, sve dok je obuhvaćeno vaspitno-obrazovanim programom i programom osposobljavanja za rad, a za dete nad kojim je produženo roditeljsko pravo najduže do 26 godina života.

Za ostvarivanje prava na ovu pomoć potrebno je da podnosilac zahteva i članovi njegove porodice ne poseduju druge nepokretnosti osim stambenog prostora u kome žive.

Pravo na ovu pomoć ostvaruje se:

 1. 1)ako ukupni mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice ostvaren u tri meseca koji predhode mesecu u kome je podnet zahtev iznosi do cenzusa koji će se utvrđivati svakog meseca, a ukupan katastarski prihod po članu porodice u predhodnoj godini ne prelazi iznos od 3% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u predhodnoj godini ili je ostvaren od zemljišta do 500 m2 na kome je podignuta stambena zgrada;
 2. 2)ako ukupan mesečni katastarski prihod po članu porodice u prethodnoj godini iznosi do 7% prosečnog katastarskog prihoda po jednom hektaru plodnog zemljišta u prethodnoj godini, a porodica ne ostvaruje druge prihode.

Katastarski prihod se utvrđuje ukoliko postoji mogućnost pribavljanja pisanog dokaza o njegovoj visini. U slučajevima nemogućnosti korišćenja zemljišta ovaj dokaz se neće uzimati u obzir. O razmatranju ili nerazmatranju katastarskog prihoda, pravi se kratka službena zabeleška sa obrazloženjem.

Za samohrane roditelje, hranitelje, staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju za koje je donet akt o razvrstavanju, a koje nije smešteno u stacionarnu ustanovu, cenzus utvrđen u članu 19. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom uvećava se za 20%. Izuzetno, hranitelj ili staratelj deteta može ostvariti pravo na pomoć porodici s decom za najviše četvoro sopstvene dece u porodici i za svako dete bez roditeljskog staranja.

Za utvrđivanje prava na novčanu pomoć porodice sa decom, uzimaju se u obzir svi prihodi porodice, bez obzira gde su članovi porodice zaposleni ili koja je vrsta prihoda. Uslov za ostvarivanje prava je da ukupan mesečni prihod podnosioca zahteva i članova njegove porodice, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice iznosi do cenzusa koji se utvrđuje svakog meseca.

Pomoć porodici sa decom utvrđuje se u nominalnom mesečnom iznosu u visini koja se, prema propisima u oblasti dečije zaštite, obezbeđuje po osnovu prava na dečji dodatak.

Pravo na pomoć porodici sa decom ostvaruje se u trajanju od godinu dana, od dana podnošenja zahteva.

Zahtev se podnosi nadležnoj gradskoj odnosno opštinskoj upravi, koja odlučuje o osnovanosti zahteva i donosi odluku.

 

 

7. Pomoć za novorođenče

 

Pravo na novčanu pomoć za novorođenče može da ostvari majka za svoje prvo, drugo, treće i četvrto dete pod uslovom da je državljanin Republike Srbije da ima prebivalište u Republici Srbiji, da živi na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i da ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu preko Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Izuzetno, ako majka koja ima troje dece a u sledećem porođaju rodi dvoje ili više dece, ostvariće pravo na pomoć pomoć za novorođenče i za svako rođeno dete u tom porođaju, a na osnovu posebnog rešenja ministarstva  nadležnog za socijalna pitanja.

Iznos pomoći za ovu decu isplaćuje se u iznosu utvrđenom za četvrto dete.

Redosled rođenja utvrđuje se prema broju živorođene dece majke u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na pomoć za novorođeno dete.

Pravo na ovu pomoć ostvaruje majka koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Pravo na ovu pomoć izuzetno priznaće se i ukoliko je dete prethodnog reda rođenja smešteno u ustanovu zbog potrebe kontinuirane zaštite i nege, odnosno ako postoji opravdan razlog za smeštaj deteta prethodnog reda rođenja sa smetnjama u mentalnom razvoju, stepena teže i teške mentalne ometenosti, sa teškim telesnim oboljenjima i oštećenjima, kao i sa višestrukim smetnjama u razvoju, a po prethodno pribavljenom mišljenju ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Izuzetno, otac može podneti zahtev za pomoć za novorođenče, u slučaju kada majka nije živa, napustila je dete, ili je iz opravdanih razloga sprečena da neposredno brine o detetu. Tom prilikom uz zahtev predaje dokaze o ispunjenosti propisanih uslova i za majku i za sebe.

Isplata pomoći za novorođenče isplaćuje se jednokratno za prvo dete, a za drugo, treće i četvrto dete u 24 jednake mesečne rate, kao i za sve korisnike u Republici Srbiji.

Ukoliko u toku isplate prava na pomoć za novorođenče koja se vrši u 24 mesečne rate korisnik prava napusti dete, obustavlja se dalja isplata prava do odluke ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na pomoć za novovođenče se podnosi nadležnoj gradskoj odnosno opštinskoj upravi, najkasnije do navršenih šest meseca života deteta, koja odlučuje o osnovanosti zahteva i donosi odluku.

 

*   *   *

Ministar nadležan za socijalnu zaštitu može ovlastiti i drugo lice za potpisivanje ovih akata.

Protiv odluke donete u prvom stepenu, u skladu sa tač. 4, 5, 6. i 7. ovog programa, u roku od 15 dana može se izjaviti prigovor ministru nadležnom za socijalnu zaštitu, koji donosi odluku, protiv koje se može pokrenuti upravni spor.

Protiv odluke donete u prvom stepenu, u skladu sa tač. 1. i 2. ovog programa, može se izjaviti prigovor direktoru Kancelarije za Kosovo i Metohiju.

U cilju boljeg informisanja građana o pravima na korišćenje socijalne i dečje zaštite utvrđene ovim Programom, centri za socijalni rad i opštinske službe dečje zaštite, u saradnji sa organima lokalne samouprave, dužni su da sačine zajednički godišnji plan obilaska područja iz svoje nadležnosti i definišu načine informisanja građana.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju dužna je da, u saradnji sa drugim državnim institucijama i organima lokalnih samouprava, izvrši evidenciju potencijalnih korisnika sredstava u skladu sa ovim programom.

Kancelarija za Kosovo i Metohiju dužna je da pripremi uputstvo i obrazac za sprovođenje evidencije potencijalnih korisnika Programa.

 Zadužuje se Kancelarija za Kosovo i Metohiju da, u saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, pripremi i do 31. januara 2014. godine Vladi dostavi poseban izveštaj o realizaciji ovog programa.

  Kancelarija za Kosovo i Metohiju dužna je da pripremi i Vladi dostavi predlog posebnog akta o raspodeli i korišćenju razlike sredstava utvrđenih budžetom i opredeljenih ovim programom.

Dodatne informacije možete dobiti na sledeće brojeve:

011/ 301 45 07

011/ 301 45 08

Ostavi komentar

Proverite da li ste uneli sve potrebne informacije gde je naznačeno (*). HTML kod nije dozvoljen.

orden2

Kancelarija za Kosovo i Metohiju odlikovana je ordenom SV. Save prvog reda najvišim priznanjem koje dodeljuje Srpska pravoslavna crkva