МЕНИ
Насловна » Документа »Преговарачки процес са Приштином
Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике

Асоцијација/Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову – општи принципи/главни елементи

Правни оквир

1) Асоцијација/Заједница општина са већинским српским становништвом на Косову се успоставља као Асоцијација/Заједница општина са већинским српским становништвом, као што је предвиђено Првим споразумом, Законом о ратификацији Првог споразума и законима Косова.

2) На основу Првог споразума који признаје њен посебан карактер, Влада Косова ће усвојити уредбу која ће се непосредно примењивати и коју ће размотрити Уставни суд. Асоцијација/Заједница ће бити правно лице дефинисано својим Статутом, које ће садржати најмање доленаведене елементе.

3) Статут ће усвојити конститутивна скупштина, коју ће чинити изабрани чланови скупштина општина чланица.

Циљеви

4) У складу са Првим споразумом, главни циљеви Асоцијације/Заједница су обављање јавних функција и услуга с циљем:

a) јачања локалне демократије;
б) вршења пуног надзора ради развоја локалне привреде;
ц) вршења пуног надзора у области образовања;
д) вршења пуног надзора ради унапређења примарне и секундарне здравствене и социјалне заштите;
е) вршења пуног надзора ради координисања урбаног и руралног планирања;
г) усвајања мера ради побољшања локалних услова живота повратника на Косову;
х) спровођења, координисања и омогућавања истраживачких и развојних активности;
и) промовисања, ширења и заступања питања од заједничког интереса општина чланица, као и њиховог представљања, укључујући и пред централним властима;
ј) пружања услуга њеним чланицама у складу са законима Косова;
к) процене пружања јавних услуга њеним чланицама и њиховим становницима ради пружања подршке Заједници/Асоцијацији у формирању ставова од заједничког интереса за учешће у раду централних власти;
л) вршења мониторинга, према потреби, ради спровођења њених циљева;
м) успостављања односа и закључивање уговора о сарадњи са другим асоцијацијама општина, домаћим и међународним.

5) Асоцијација/Заједница ће обављати и друге додатне надлежности које јој могу поверити централне власти.

Организациона структура

6) Асоцијација/Заједница ће имати следеће органе:

a) Скупштину, као највише тело сачињено од представника које именује свака скупштина општина чланица из редова изабраних одборника. Скупштина има право да усвоји измене и допуне Статута, пословнике о раду и све неопходне акте и административне одлуке у складу са својим Статутом и сходно својим циљевима. Све измене и допуне Статута, пословника о раду и свих неопходних аката и одлука које је усвојила Скупштина важиће за све чланице сем уколико нека општина чланица формално не изрази другачију одлуку.

б) Председника, који представља Заједницу/Асоцијацију, укључујући и пред централним властима и ван Косова. Председнику помаже потпредседник. Председника и потпредседника бира Скупштина из редова одборника општина чланица и њихових градоначелника.

ц) Савет, који је састављен од највише 30 чланова из редова становника општина чланица, укључујући све градоначелнике општина чланица; Савет је саветодавно тело које даје смернице за рад Заједнице/Асоцијације.

д) Одбор, који се састоји од седам чланова које бира Скупштина из редова градоначелника и становника општина чланица; Одбор има право да доноси одлуке неопходне за свакодневно управљање Асоцијацијом/Заједницом, а његов тачан састав биће одређен Статутом. Рад чланова Одбора подржавају професионални колегијуми сачињени од стручњака из области које су обухваћене циљевима и обавезама Асоцијације/Заједнице. Статутом се одређује број професионалних колегијума и њиховe обавезe према члановима Одбора.

е) Администрацију, на челу са шефом Администрације кога поставља Одбор и који подноси извештаје Одбору, пружа подршку у раду Асоцијације/Заједнице, а посебно Одбору и Председнику. Административно особље ће имати статус запослених лица, у складу са законима Косова, укључујући Закон о раду и Закон о државној служби, што им омогућава да обављају своје административне дужности. Чланице Асоцијације/Заједнице могу да одлуче да ангажују известан број запослених ради пружања подршке Асоцијацији/Заједници у извршавању њених циљева.

г) Канцеларију за жалбе, која ће имати мандат да преиспитује жалбе у вези са циљевима.

7) Седиште Заједнице/Асоцијације се одређује Статутом.

Односи са централним властима

8) Асоцијација/Заједница ће радити са централним властима у складу са начелом међусобне сарадње и размене информација.

9) Асоцијација/Заједница ће у својим односима према централним властима промовисати интересе српске заједнице.

10) Асоцијација/Заједница има право да предлаже, у складу са законима Косова, измене и допуне закона и других прописа који су од важности за остваривање њених циљева.

11) Асоцијација/Заједница има право да покрене или учествује у поступцима пред надлежним судовима, укључујући и пред Уставним судом, против свих аката или одлука сваке институције које утичу на вршење надлежности Асоцијације/Заједнице, у складу са њеним Статутом.

12) Асоцијација/Заједница има право да предлаже представнике у надлежним органима/телима централних власти, укључујући и у Саветодавном већу за заједнице. У вршењу функције мониторинга која је предвиђена Првим споразумом, представник Асоцијације/Заједнице има право на приступ и на добијање информација од централних органа у складу са законима Косова.

13) Поступајући у име Асоцијације/Заједнице, четири градоначелника северних општина доставиће Министарству унутрашњих послова списак кандидата за именовање на место регионалног командира полиције, како је назначено у члану 9. Првог споразума.

Правна способност

14) Асоцијација/Заједница ће имати правну способност која јој је у складу са законима Косова неопходна да остварује своје циљеве, укључујући и право да поседује покретну и непокретну имовину, да буде сувласник компанија које пружају локалне услуге из делокруга Асоцијације/Заједнице, и да закључује уговоре, укључујући и уговоре о раду.

15) На основу Првог споразума, Асоцијација/Заједница се сматра успостављеном, након усвајања уредбе, за потребе њених циљева.

Буџет и подршка

16) Асоцијација/Заједница има свој буџет, којим управља у складу са принципима транспарентности и одговорности, као и одредбама закона о јавним набавкама. Ови принципи се нарочито примењују на усмеравање средстава, укључујући и сходно члану 17д. Расходи подлежу ревизији надлежних органа, укључујући и генералног ревизора.

17) Асоцијација/Заједница се финансира преко:

a) Доприноса њених чланица;

б) Прихода и средстава од услуга које пружа Асоцијација/Заједница, њена предузећа или из средстава проистеклих из њене покретне или непокретне имовине;

ц) Трансфера средстава централних власти;

д) Прилога, бесповратних зајмова, донација као и путем финансијске подршке других асоцијација и организација, домаћих и међународних, као и из Републике Србије; у реализацији својих циљева, Асоцијација/Заједница је ослобођена плаћања царина и пореза, по истом основу као и општине чланице.

Опште и завршне одредбе

18) Асоцијација/Заједница је отворена за сваку другу општину под условом да се са тиме сагласе општине чланице.

19) Асоцијација/Заједница се може распустити само одлуком њене Скупштине, која је усвојена двотрећинском већином њених општина чланица.

20) Асоцијација/Заједница има право на своје званичне симболе (грб и заставу) у складу са законима Косова.

21) Статут Асоцијације/Заједнице ће саставити Управљачки тим и представиће га Дијалогу на високом нивоу у року од четири месеца од датума постизања споразума о овим принципима/елементима, уз посредовање, уколико то буде неопходно, укључујући и Министарства за локалну управу. Статут ће бити потврђен уредбом, након постизања споразума у оквиру Дијалога. Асоцијација/Заједница ће представити све измене и допуне, које ће бити потврђене уредбом и разматране од стране Уставног суда.

22) У року од годину дана од усвајања Статута Асоцијације/Заједнице, размотриће се његова имплементација, укључујући и у односу на члан 5. Првог споразума.

Етнички мотивисани инциденти на Косову и Метохији Скок у будућност – Србија 2027 Исказивање интересовања за вакцинисање против COVID-19
Бројеви телефона Сектор за бригу о културном наслеђу и сарадњу са СПЦ Преговарачки процес са Приштином Информатор о раду
Време од преузимања обавезе формирања ЗСО
Година Месец Недеља Дан
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Бесплатна правна помоћ Бољи живот за интерно расељена лица и повратнике