MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 124 543 3804
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu – Opšte odredbe/klјučni elementi

Pravni okvir

1) Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom na Kosovu se uspostavlјa kao Asocijacija/Zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom, kao što je predviđeno Prvim sporazumom, Zakonom o ratifikaciji Prvog sporazuma i zakonima Kosova.

2) Na osnovu Prvog sporazuma koji priznaje njen poseban karakter, Vlada Kosova će usvojiti uredbu koja će se neposredno primenjivati i koju će razmotriti Ustavni sud. Asocijacija/Zajednica će biti pravno lice definisano svojim Statutom, koje će sadržati najmanje dolenavedene elemente.

3) Statut će usvojiti konstitutivna skupština, koju će činiti izabrani članovi skupština opština članica.

Cilјevi

4) U skladu sa Prvim sporazumom, glavni cilјevi Asocijacije/Zajednica su obavlјanje javnih funkcija i usluga s cilјem:

a) jačanja lokalne demokratije;
b) vršenja punog nadzora radi razvoja lokalne privrede;
c) vršenja punog nadzora u oblasti obrazovanja;
d) vršenja punog nadzora radi unapređenja primarne i sekundarne zdravstvene i socijalne zaštite;
e) vršenja punog nadzora radi koordinisanja urbanog i ruralnog planiranja;
g) usvajanja mera radi pobolјšanja lokalnih uslova života povratnika na Kosovu;
h) sprovođenja, koordinisanja i omogućavanja istraživačkih i razvojnih aktivnosti;
i) promovisanja, širenja i zastupanja pitanja od zajedničkog interesa opština članica, kao i njihovog predstavlјanja, uklјučujući i pred centralnim vlastima;
j) pružanja usluga njenim članicama u skladu sa zakonima Kosova;
k) procene pružanja javnih usluga njenim članicama i njihovim stanovnicima radi pružanja podrške Zajednici/Asocijaciji u formiranju stavova od zajedničkog interesa za učešće u radu centralnih vlasti;
l) vršenja monitoringa, prema potrebi, radi sprovođenja njenih cilјeva;
m) uspostavlјanja odnosa i zaklјučivanje ugovora o saradnji sa drugim asocijacijama opština, domaćim i međunarodnim.

5) Asocijacija/Zajednica će obavlјati i druge dodatne nadležnosti koje joj mogu poveriti centralne vlasti.

Organizaciona struktura

6) Asocijacija/Zajednica će imati sledeće organe:

a) Skupštinu, kao najviše telo sačinjeno od predstavnika koje imenuje svaka skupština opština članica iz redova izabranih odbornika. Skupština ima pravo da usvoji izmene i dopune Statuta, poslovnike o radu i sve neophodne akte i administrativne odluke u skladu sa svojim Statutom i shodno svojim cilјevima. Sve izmene i dopune Statuta, poslovnika o radu i svih neophodnih akata i odluka koje je usvojila Skupština važiće za sve članice sem ukoliko neka opština članica formalno ne izrazi drugačiju odluku.

b) Predsednika, koji predstavlјa Zajednicu/Asocijaciju, uklјučujući i pred centralnim vlastima i van Kosova. Predsedniku pomaže potpredsednik. Predsednika i potpredsednika bira Skupština iz redova odbornika opština članica i njihovih gradonačelnika.

c) Savet, koji je sastavlјen od najviše 30 članova iz redova stanovnika opština članica, uklјučujući sve gradonačelnike opština članica; Savet je savetodavno telo koje daje smernice za rad Zajednice/Asocijacije.

d) Odbor, koji se sastoji od sedam članova koje bira Skupština iz redova gradonačelnika i stanovnika opština članica; Odbor ima pravo da donosi odluke neophodne za svakodnevno upravlјanje Asocijacijom/Zajednicom, a njegov tačan sastav biće određen Statutom. Rad članova Odbora podržavaju profesionalni kolegijumi sačinjeni od stručnjaka iz oblasti koje su obuhvaćene cilјevima i obavezama Asocijacije/Zajednice. Statutom se određuje broj profesionalnih kolegijuma i njihove obaveze prema članovima Odbora.

e) Administraciju, na čelu sa šefom Administracije koga postavlјa Odbor i koji podnosi izveštaje Odboru, pruža podršku u radu Asocijacije/Zajednice, a posebno Odboru i Predsedniku. Administrativno osoblјe će imati status zaposlenih lica, u skladu sa zakonima Kosova, uklјučujući Zakon o radu i Zakon o državnoj službi, što im omogućava da obavlјaju svoje administrativne dužnosti. Članice Asocijacije/Zajednice mogu da odluče da angažuju izvestan broj zaposlenih radi pružanja podrške Asocijaciji/Zajednici u izvršavanju njenih cilјeva.

g) Kancelariju za žalbe, koja će imati mandat da preispituje žalbe u vezi sa cilјevima.

7) Sedište Zajednice/Asocijacije se određuje Statutom.

Odnosi sa centralnim vlastima

8) Asocijacija/Zajednica će raditi sa centralnim vlastima u skladu sa načelom međusobne saradnje i razmene informacija.

9) Asocijacija/Zajednica će u svojim odnosima prema centralnim vlastima promovisati interese srpske zajednice.

10) Asocijacija/Zajednica ima pravo da predlaže, u skladu sa zakonima Kosova, izmene i dopune zakona i drugih propisa koji su od važnosti za ostvarivanje njenih cilјeva.

11) Asocijacija/Zajednica ima pravo da pokrene ili učestvuje u postupcima pred nadležnim sudovima, uklјučujući i pred Ustavnim sudom, protiv svih akata ili odluka svake institucije koje utiču na vršenje nadležnosti Asocijacije/Zajednice, u skladu sa njenim Statutom.

12) Asocijacija/Zajednica ima pravo da predlaže predstavnike u nadležnim organima/telima centralnih vlasti, uklјučujući i u Savetodavnom veću za zajednice. U vršenju funkcije monitoringa koja je predviđena Prvim sporazumom, predstavnik Asocijacije/Zajednice ima pravo na pristup i na dobijanje informacija od centralnih organa u skladu sa zakonima Kosova.

13) Postupajući u ime Asocijacije/Zajednice, četiri gradonačelnika severnih opština dostaviće Ministarstvu unutrašnjih poslova spisak kandidata za imenovanje na mesto regionalnog komandira policije, kako je naznačeno u članu 9. Prvog sporazuma.

Pravna sposobnost

14) Asocijacija/Zajednica će imati pravnu sposobnost koja joj je u skladu sa zakonima Kosova neophodna da ostvaruje svoje cilјeve, uklјučujući i pravo da poseduje pokretnu i nepokretnu imovinu, da bude suvlasnik kompanija koje pružaju lokalne usluge iz delokruga Asocijacije/Zajednice, i da zaklјučuje ugovore, uklјučujući i ugovore o radu.

15) Na osnovu Prvog sporazuma, Asocijacija/Zajednica se smatra uspostavlјenom, nakon usvajanja uredbe, za potrebe njenih cilјeva.

Budžet i podrška

16) Asocijacija/Zajednica ima svoj budžet, kojim upravlјa u skladu sa principima transparentnosti i odgovornosti, kao i odredbama zakona o javnim nabavkama. Ovi principi se naročito primenjuju na usmeravanje sredstava, uklјučujući i shodno članu 17d. Rashodi podležu reviziji nadležnih organa, uklјučujući i generalnog revizora.

17) Asocijacija/Zajednica se finansira preko:

a) Doprinosa njenih članica;

b) Prihoda i sredstava od usluga koje pruža Asocijacija/Zajednica, njena preduzeća ili iz sredstava proisteklih iz njene pokretne ili nepokretne imovine;

c) Transfera sredstava centralnih vlasti;

d) Priloga, bespovratnih zajmova, donacija kao i putem finansijske podrške drugih asocijacija i organizacija, domaćih i međunarodnih, kao i iz Republike Srbije; u realizaciji svojih cilјeva, Asocijacija/Zajednica je oslobođena plaćanja carina i poreza, po istom osnovu kao i opštine članice.

Opšte i završne odredbe

18) Asocijacija/Zajednica je otvorena za svaku drugu opštinu pod uslovom da se sa time saglase opštine članice.

19) Asocijacija/Zajednica se može raspustiti samo odlukom njene Skupštine, koja je usvojena dvotrećinskom većinom njenih opština članica.

20) Asocijacija/Zajednica ima pravo na svoje zvanične simbole (grb i zastavu) u skladu sa zakonima Kosova.

21) Statut Asocijacije/Zajednice će sastaviti Upravlјački tim i predstaviće ga Dijalogu na visokom nivou u roku od četiri meseca od datuma postizanja sporazuma o ovim principima/elementima, uz posredovanje, ukoliko to bude neophodno, uklјučujući i Ministarstva za lokalnu upravu. Statut će biti potvrđen uredbom, nakon postizanja sporazuma u okviru Dijaloga. Asocijacija/Zajednica će predstaviti sve izmene i dopune, koje će biti potvrđene uredbom i razmatrane od strane Ustavnog suda.

22) U roku od godinu dana od usvajanja Statuta Asocijacije/Zajednice, razmotriće se njegova implementacija, uklјučujući i u odnosu na član 5. Prvog sporazuma.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 124 543 3804
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike