MENI
Naslovna » Informacije »Najčešća pitanja
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Šta Kancelarija za KiM preduzima u cilјu stambenog zbrinjavanje srpskog i nealbanskog stanovništva na KiM- tj. izgradnje i rekonstrukcije stambenih jedinica radi obezbeđenja uslova za održivi opstanak domicilnog stanovništva i povratak IRL na KiM. Koje su dostupne vrste pomoći ?

U cilјu podrške održivom povratku i opstanku na KiM, u skladu sa Planom realizacije projekata povratka i opstanka (usaglašenim sa prioritetima investiranja iz akcionih planovima potreba zajednica sa KiM; tekućim ulaganjima kroz Programe pomoći stanovništu na Kosovu i Metohiji (Ministarstva, institucije i organi Vlade RS; Planiranom i tekućom realizacijom donatorskih sredstava međunarodnih organizacija, organa i organizacija koji nisu finansirani iz budžeta RS; Usvojenim dokumenatima, uputstavima, planovima i operativnim programima proisteklih iz realizacije postupka Registracije IRL (Priprema i objedinjavanje spiskova IRL po osnovu zahteva za povratak iz postupka Registracije IRL); merama i aktivnostima za stvaranje uslova za održivi opstanak i povratak na Kosovo i Metohiju definisanih sektorskim strategijama i drugim dokumentima Vlade RS), Kancelarija za Kosovo i Metohiju sprovodi aktivnosti u oblastima evidentiranja stanja i potreba, izradi programa, projekata, obezbeđenja lokacija za gradnju, investiciono-tehničke dokumentacije i praćenja realizacije započetih i novih projekata izgradnje i rekonstrukcije stambenih jedinica za povratnike, interno raselјena lica i socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Navedenim kategorijama stanovništva na KiM dostupne su sledeće vrste pomoći:

- Pomoć u građevinskom materijalu, kao podrška održivom opstanku, sprovodi se cilјu pomoći za pobolјšanje ili uspostavlјanje uslova stanovanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva. Program se realizuje kroz nabavku i distribuciju građevinskog materijala za izgradnju, adaptaciju, rekonstrukciju i završetak započetih objekata. Postupajući po instrukcijama Kancelarije za Kosovo i Metohiju na teritoriji opština na KiM, sprovede se aktivnosti na utvrđivanju činjeničnog stanja, prioritizaciji podnetih zahteva korisnika pomoći i kompletiranju propisane dokumentacije potrebne za realizaciju projekta. U tom cilјu Kancelarija za Kosovo i Metohiju, u skladu sa planom realizacije projekata, koordinira rad opštinskih službi, centara za socijalni rad i dr, nadležnih za poslove koji proizilaze iz zahteva korisnika pomoći.

- Projekat izgradnje i rekonstrukcije kuća sprovodi se u cilјu rešavanja problema vezanih za generalno loše uslove stanovanja lica iz socijalno ugroženih kategorija, višegeneracijskih domaćinstava, povratnika i interno raselјenih lica unutar AP KiM. Projekat obuhvata rekonstrukciju devastiranih individualnih objekata i izgradnju smeštajnih kapaciteta sa potrebnim funkcijama za kolektivni smeštaj (trenutno zbrinjavanje pri povratku na lokaciju), izgradnju stambenih jedinica za potrebe povratnika, interno raselјenih lica i socijalno ugroženih lica sa teritorije Kosova i Metohije. U saradnji sa stručnim službama sa teritorija opština sa AP KiM, predstavnicima zajednica povratnika, udruženjima IRL, sprovode se aktivnosti na prioritizaciji korisnika pomoći, izradi predmera i predračuna potrebnih građevinskih radova usaglašenih sa brojem korisnika, standardima gradnje tipskih kuća i kategorizacijom oštećenosti objekata koji se rekonstruišu.

- Projekat izgradnje stanova iz programa relokacije odnosi se na rešavanje stambenih problema raselјenih lica iz sredina u kojima je povratak u dogledno vreme nemoguć, kao i zbrinjavanja socijalno ugroženog stanovništva. Opravdanost i značaj ovakvog projekta svakako prevazilazi lokalne okvire u smislu opstanka rubnih delova teritorija naselјenih srpskim stanovništvom.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 114 500 3506
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike