MENI
Naslovna » O kancelariji » Nadležnost
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Nadležnost

Uredbom o Kancelariji za Kosovo i Metohiju ("Sl. glasnik RS br. 75/12, 123/12 i 100/13) Vlada je na osnovu člana 31. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07, 65/08, 16/11 i 68/12 - US) i člana 37. Zakona o ministarstvima ("Službeni glasnik RS", broj 72/12), osnovala Kancelariju za Kosovo i Metohiju. Članom 2. Uredbe je propisano da Kancelarija vrši stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na:

  • Funkcionisanje institucija Republike Srbije na teritoriji Kosova i Metohije;
  • Obrazovanje, zdravstvo, socijalnu politiku, kulturu, infrastrukturu, sistem lokalne samouprave i telekomunikacije u srpskim područjima Kosova i Metohije;
  • Delovanje Srpske pravoslavne crkve na teritoriji Kosova i Metohije;
  • Obnovu i zaštitu duhovnog i kulturnog nasleđa;
  • Finansijsku, pravnu, tehničku i kadrovsku pomoć u svim oblastima značajnim za Srbe i druge nealbanske zajednice na teritoriji Kosova i Metohije;
  • Saradnju s Komesarijatom za izbeglice u delu koji se odnosi na interno raseljena lica sa Kosova i Metohije;
  • Saradnju s civilnom i vojnom misijom Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji (UNMIK i KFOR) na osnovu Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244.

Kancelarija obavlja stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini koji se odnose na:

  • Sprovođenje postignutih dogovora u procesu dijaloga i pregovora;
  • Pripremu predloga akata Vlade, sprovođenje i praćenje sprovođenja akata Vlade;
  • Koordinaciju sa organima i organizacijama u vezi sa procesom pregovora i u sprovođenju donetih akata Vlade, kao i druge poslove.
Orden SV. Save prvog reda
Kancelarija za Kosovo i Metohiju odlikovana je ordenom SV. Save prvog reda najvišim priznanjem koje dodeljuje Srpska pravoslavna crkva

Kancelarija je preuzela delokrug Ministarstva za Kosovo i Metohiju, koje je prestalo da radi u skladu sa članom 35. tačka 4 Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 72/12), a čij je delokrug bio utvrđen na osnovu člana 18. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 16/2011). Takođe, Kancelarija je preuzela i delokrug Kancelarije za stručne i operativne poslove u pregovaračkom procesu („Službeni glasnik RS”, broj 100/2013).

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 133 579 4053
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike