MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 119 518 3629
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Univerzitetske diplome

1. Na osnovu operativnih zaklјučaka od 2. jula 2011. godine o prihvatanju univerzitetskih diploma, strane su se dogovorile da zamole Evropsku univerzitetsku asocijaciju da overi univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane kako bi ih druga strana koristila u svrhe nastavka obrazovanja i/ili zapošlјavanja u javnom sektoru.

2. Nakon provere da li su univerzitetske diplome izdate od strane ovlašćenih institucija u skladu s najbolјom evropskom praksom, sertifikaciju vrši Komitet evropskih akademskih stručnjaka, koji je osnovala Evropska univerzitetska asocijacija.

3. Dodaci uz diplome i transkripti ocena u formatu u kakvom su podneti tokom dijaloga i predstavlјeni u prilogu ovih zaklјučaka prilagaće se uz univerzitetske diplome. Organi svake od strana odlučiće koji od dokumenata su validni za ovaj proces, pod uslovom da je rezultat prihvatanje kvalifikacije stečene na osnovu diplome.

4. EU će uložiti sve napore da obezbedi sprovođenje gore pomenutih zaklјučaka od 1. januara 2012. godine.

 

Zaklјučci o uzajamnom priznavanju diploma na osnovu prvobitnih sporazuma iz 2011. godine

1. Imajući u vidu ograničeni napredak postignut u sprovođenju Sporazuma o uzajamnom priznavanju diploma iz 2011. godine, Strane su saglasne da obnove napore i nadovežu se na to iskustvo kako bi prevazišle izazove i pojednostavile proces.

2. Strane se slažu da primene sporazum o diplomama nakon izdavanja sertifikata EAU. Priznavanje će biti podelјeno na profesionalno i akademsko. Profesionalno priznavanje će sprovoditi nadležni državni organi svake Strane, u roku od najviše 90 dana od dana prijema zahteva i sa maksimalnom naknadom od 50 evra ili u ekvivalentnom iznosu. Profesionalno priznavanje će se smatrati dovolјnim za mogućnost zapošlјavanja, uklјučujući i u državnim organima. Akademsko priznavanje će biti potrebno samo za nastavak studija; postupci će zavisiti od pojedinačnih visokoškolskih ustanova i imati ukupni rok od pet meseci.

3. Strane će priznati sve prethodno pribavlјene sertifikate EAU, a diplome koje je overila EAU mogu se podneti direktno radi priznavanja. Svako prethodno priznavanje diploma smatraće se važećim. Partner za sprovođenje će Stranama dostaviti informacije o prirodi zahteva podnosioca (profesionalno ili akademsko priznavanje) u maksimalnom roku od dva meseca. Pored toga, Strane se slažu da razmene sve relevantne informacije o potrebnim procedurama, uklјučujući i visinu naknade, do kraja februara 2016. godine.

4. Sporazum o diplomama i ovi zaklјučci primenjuju se samo na sve akreditovane visokoškolske ustanove i programe relevantnih tela svake Strane, Beograda i Prištine, zasebno. Strane će razmeniti spisak akreditovanih visokoškolskih ustanova do kraja februara 2016. godine.

5. Strane su saglasne da se ovaj postupak odnosi na sledeće nivoe studija: osnovne, master i doktorske. Strane se takođe slažu da priznaju diplome osnovnog, srednjeg, stručnog obrazovanja, i peti stepen stručne spreme prema Evropskom okviru kvalifikacija (EOK), čiji će modaliteti realizacije biti razmatrani na sledećem sastanku.

6. Na osnovu gorenavedenog, Strane se slažu da započnu drugu fazu prvobitnog projekta.

7. EU će formirati tripartitnu implementacionu grupu do kraja februara 2016. godine radi praćenja sprovođenja ovih sporazuma i zaklјučaka.

8. Obe Strane će nastaviti sa istovremenim sprovođenjem Sporazuma o uzajamnom priznavanju diploma 1. marta 2016. godine.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 119 518 3629
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike