MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Osiguranje

U duhu Briselskog sporazuma od 19. aprila 2013. godine, i

Između Udruženja osiguravača Srbije (UOS) i Kosovskog biroa osiguranja (KIB) kao ovlašćenih lica odgovornih za pitanje osiguranja vozila u nadležnosti svake pojedinačne strane, uz posredovanje Saveta Biroa,

U vezi uzajamnog priznavanja obaveznog osiguranja motornih vozila od automobilske odgovornosti i utvđivanja procedura za obradu i isplatu odštetnih zahteva,

A budući da :

UOS i KIB žele da preciziraju:

a) Uzajamno prepoznavanje i priznavanje validnosti obaveznog osiguranja motornih vozila od automobilske odgovornosti, i

b) Obradu i isplatu zahteva za naknadu štete koja je rezultirala iz saobraćajnih nezgoda prouzrokovanih upotrebom vozila sa važećim osiguravajućim pokrićem u nadležnosti svake pojedinačne strane.

c) Sprovođenje ovog Memoranduma u nadležnosti svake pojedinačne strane.

UOS i KIB dogovorili su sledeće:

I DEFINICIJE

Za potrebe ovog Memoranduma:

“Obrađivački Biro” znači UOS, KIB ili bilo koji ovlašćeni član – osiguravajuće društvo ili bilo koje drugo pravno lice koje je ovlašćeno za obradu i isplatu odštetnih zahteva u skladu sa odredbama ovog Memoranduma, i koji zahteva refundaciju od društva za osiguranje članice UOS ili KIB, u skladu sa odredbama ovog Memoranduma.

“Garantni Biro” označava Biro, UOS ili KIB, koji pruža garancije za refundaciju obrađenih i isplaćenih odštetnih zahteva od strane Obrađivačkog Biroa u skladu sa procedurama navedenim u ovom Memorandumu, kao i refundaciju odštetnih zahteva u ime svojih članica koje su u stečaju ili likvidaciji.

“Osiguravač” označava svaku osiguravajuću kompaniju članicu UOS ili KIB koja je ovlašćena/licencirana da obavlјa poslove obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti prema trećim oštećenim licima, u pogledu upotrebe motornih vozila u nadležnosti svake pojedninačne strane, koja je izdala polisu osiguranja (AO) za vozilo čijom upotrebom je prouzrokovana šteta.

II UZAJAMNO POKRIĆE – AO (OBAVEZNO OSIGURANјE OD AUTO ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINјENU TREĆIM LICIMA):

1. Korisnici motornih vozila registrovanih u okviru jedne od nadležnosti navedenih strana, koji poseduju validno osiguranje za teritoriju koja je u nadležnosti druge strane, mogu slobodno ući i putovati na teritoriji te nadležnosti. Kopija primerka svake polise osiguranja (AO polisa izdata od UOS-a i AO polisa izdata od KIB-a) nalazi se u prilogu ovog Memoranduma kao Aneks 1.

2. U slučaju da korisnici motornih vozila jedne od strana ne pokažu validno osiguranje prilikom ulaska na teritoriju pod nadležnošću druge strane, oni će biti u obavezi da zaklјuče ugovor o obaveznom osiguranju na administrativnom/graničnom prelazu.

3. Kontrola posedovanja i važenja osiguravajućeg pokrića vršiće se na integrisanim administrativnim prelazima (IBM). Obe strane će uspostaviti kontrolne tačke kako bi odmah izvršile proveru osiguravajućeg pokrića u slučaju bilo kakve sumnje. Elektronska provera/verifikacija će biti uspostavlјena na administrativnim IBM prelazima, a radi provere postojanja i važenja osiguravajućeg pokrića.

4. Šteta prouzrokovana upotrebom motornih vozila bez validnog osiguranja u okviru nadležnosti druge strane biće refundirana od strane garantnih fondova one strane na kojoj je saobraćajna nezgoda nastala. Ukoliko jedna od strana ne obezbedi gore navedenu elektronsku verifikaciju, ta strana će garantovati za refundaciju svih odštetnih zahteva proisteklih iz saobracajnih nezgoda prouzrokovanih neosiguranim vozilima iz njene nadležnosti.

5. Prema zahtevima oštećenih lica poreklom iz neke treće države postupaće se isto kao prema zahtevima domaćih oštećenih lica.

6. Limiti za naknadu štete (videti Aneks II) smatraće se važećim sve do prestanka važenja ovog Memoranduma ili do dostavlјanja obaveštenja neke od strana u slučaju izmena i promena zakona.

7. Svaka strana će obavestiti drugu stranu sa dovolјnim vremenskim rokom unapred u vezi sa bilo kakvim izmenama i promenama zakona koje se odnose na predmet ovog Memoranduma.

III OBRADA I REFUNDACIJA ODŠTETNIH ZAHTEVA:

1. Inicijalni spisak naziva i adresa osiguravajućih organizacija, članica predmetnih Biroa, nalazi se u prilogu ovog Memoranduma (vidi Aneks III). Svaka strana će hitno obavestiti drugu stranu o bilo kakvim promenama, u roku od petnaest (15) dana po saznanju o nastalim promenama.

2. Svi zahtevi će biti obrađivani od strane Obrađivačkog Biroa u skladu sa zakonskim i regulatornim odredbama koje se primenjuju na teritoriji pod nadležnošću strane gde se saobraćajna nezgoda dogodila, a koje se odnose na odgovornost i refundaciju oštećenim licima.

3. Ovaj Memorandum obuhvata obaveštavanje, obradu i isplatu odštetnih zahteva za pretrplјene telesne povrede ili materijalnu štetu nastalu kao rezultat saobraćajne nezgode na teritoriji u okviru nadležnosti jedne strane, prouzrokovanih vozilom koje je uredno registrovano u okviru nadležnosti druge strane i poseduje validno osiguranje kao u Aneksu I.

4. U slučaju nezgode, Obrađivački Biro je u obavezi da što je brže moguće obavesti Garantni Biro/Osiguravača o svim odštetnim zahtevima kao i da postupa u najbolјem interesu Osiguravača, kao da je zapravo on zaklјučio osiguranje.

5. Nakon što se isplati refundacija, Obrađivački Biro je u obavezi da dostavi Garantnom Birou/Osiguravaču svu neophodnu dokumentaciju kako bi opravdao isplatu. Dokumentacija bi trebalo da sadrži policijski zapisnik sa informacijama o učesnicima u konkretnoj saobraćajnoj nezgodi (uklјučujući i izjave direktno pribavlјene od učesnika kao dodatak policijskom zapisniku), fotografije mesta nezgode i oštećenog vozila, profesionalno mišlјenje/veštačenje u pogledu visine štete, medicinsku dokumentaciju (u skladu sa pravilima relevantnih regulatornih tela i uz poštovanje principa zaštite podataka), zajedno sa kopijom dokaza o postojanju validnog osiguranja, kao u Aneksu I. Policijski zapisnik će biti dostavlјen u skladu sa važećim propisima, uklјučujući i upotrebu jezika u nadležnosti svake od strana potpisnica. Obrađivački Biro će obavestiti Garantni biro/Osiguravača ukoliko korisnik motornog vozila nije potpisao policijski zapisnik.

Za nezgode koje se dogode u okviru od pedeset (50) km (prema GPS koordinatama) od administrativne linije/granice, biće naznačeno da li je vozač zatražio dodatno prisustvo policijskog službenika koji govori njegov maternji jezik i da li je isti potpisao policijski zapisnik.

6. Odredbe ovog Memoranduma neće se primenjivati na uzajamno dogovorene izveštaje o saobraćajnoj nezgodi (evropske izveštaje o saobraćajnoj nezgodi).

IV OBRADA ODŠTETNIH ZAHTEVA

1. Garantni Biro/Osiguravač je obavezan da refundira Obrađivačkom Birou druge strane, pun iznos naknade isplaćene od strane Obrađivačkog Biroa u pogledu odštetnih zahteva koji su predmet ovog Memoranduma, kao i obrađivačku proviziju i sve druge troškove koji su nastali u okviru procesa obrade, kao što je navedeno u donjim pasusima broj 2 i 3.

2. Obrađivačka provizija Obrađivačkog Biroa izračunava se po stopi od 15% od ukupnog iznosa naknade, u opsegu minimalne obrađivačke provizije od 200 € i maksimalne provizije od 3.500 €

3. Iznosi plaćeni za spolјne usluge u okviru obrade i isplate svakog zahteva kao i svi troškovi nastali u svrhu zakonskog delovanja koji bi bili isplaćeni u sličnim uslovima od strane osiguravača osnovanog u okviru nadležnosti kojoj pripada mesto nezgode, u skladu sa procedurama propisanim u okviru člana 5.1.2 Internih Regulativa Saveta Biroa.

4. Minimalna obrađivačka provizija će biti obračunata i u slučajevima kada je zahtev obrađivan bez ikakve isplate trećem licu.

5. Za konverziju valuta, u vezi svih isplata koje su predmet ovog Memoranduma, primenjivaće se zvanični srednji kurs, na dan kada je zahtev za refundaciju ispostavlјen od strane Obrađivačkog Biroa prema Garantnom Birou/Osiguravaču.

6. Nakon kompletiranja procesa obrade zahteva, pribavom potpisanog Sporazuma o vansudskom poravnanju/Saglasnosti za isplatu naknade štete od podnosioca zahteva kao dokaza o punoj i konačnoj naknadi, ili prihvaćenoj naknadi nespornog dela odštetnog zahteva i izvršenju odštetne isplate:

Za zahteve prostekle iz saobraćajnih nezgoda u nadležnosti jedne strane, Obrađivački Biro te nadležne strane, korespondent ili agent koji obrađuje zahtev će u roku od najviše 12 meseci od datuma poslednje isplate podnosiocu zahteva, direktno obavestiti Garantni biro/Osiguravača u nadležnosti druge strane o obrađenoj i isplaćenoj šteti, dostavlјajući obračun štete i punu propratnu dokumentaciju, kao što je gore navedeno. U slučaju kada je o zahtevu za refundaciju Garantni Biro/Osiguravač obavešten nakon isteka propisanog perioda od 12 meseci, takav zahtev za refundaciju može biti odbijen od strane Garantnog Biroa/Osiguravača i neće biti predmet garancija koje pruža Garantni Biro.

Garantni Biro/Osiguravač će nakon prijema zahteva za refundaciju u okviru 60 dana od dana prijema, izvršiti isplatu po zahtevu za refundaciju Obrađivačkom Birou.

Ukoliko zahtev za refundaciju nije rešen u roku od 60 dana od datuma prvog zahteva, Garantni Biro/Osiguravač će platiti kaznenu kamatu po stopi od 12% godišnje, obračunatom od datuma prvog zahteva do datuma prijema plaćanja od strane Obrađivačkog Biroa.

Ukoliko u periodu od šezdeset (60) dana od datuma prvog zahteva za refundaciju Osiguravač ne plati iznos zahtevan od strane Obrađivačkog Biroa, Obrađivački Biro može posredstvom UOS-a odnosno KIB-a, u periodu od najviše dvanaest (12) meseci od datuma slanja zahteva za refundaciju, zahtevati od Garantnog Biroa refundaciju potraživanih iznosa. U slučaju aktivacije predviđene uloge Garantnog Biroa posle isteka predviđenog perioda od dvanaest (12) meseci, Garantni Biro može odbiti takav zahtev.

Garantni Biro će nakon prijema zahteva za refundaciju u roku od trideset (30) dana od datuma prijema zahteva, izvršiti isplatu zahteva za refundaciju Obrađivačkom Birou.

Ukoliko u predviđenom roku od trideset (30) dana od datuma prvog zahteva za refundaciju Garantni Biro ne plati iznos zahtevan od strane Obrađivačkog Biroa, Obrađivački Biro može, posredstvom UOS-a odnosno KIB-a, zatražiti od Saveta Biroa intervenciju koja uklјučuje aktivaciju garancija ukoliko je to neophodno.

7. Razmena dokumentacije će se vršiti u elektronskom formatu i/ili u originalnoj, papirnoj formi.

V KORESPONDENT

1. Garantni Biro može u ime jedne od svojih članica zahtevati da Obrađivački Biro prepusti obradu i isplatu zahteva, uklјučujući i obrađivačku proviziju, korespondentu koji može biti:

- Član Obrađivačkog Biroa

- Organizacija osnovana na teritoriji Obrađivačkog Biroa i specijalizovana, u ime osiguravača, za obradu i isplatu zahteva koji proizilaze iz saobraćajnih nezgoda prouzrokovanih motornim vozilom.

2. Ukoliko Obrađivački Biro odobri zahtev, na taj način daje ovlašćenje predloženom korespondentu da obrađuje i isplaćuje zahteve u njegovo ime. Na sebe preuzima odgovornost da obavesti Treća lica o ovom ovlašćenju i da prosledi korespondentu sva obaveštenja u vezi s takvim odštetnim zahtevima.

3. U skladu sa članom 4.1 Internih Regulativa Saveta Biroa, saglasnost na imenovanje korespondenta daje se automatski kada je zahtevana u ime člana Garantnog Biroa za bilo koje povezano lice tog člana u okviru nadležnosti Obrađivačkog Biroa, pod uslovom da je tako osnovano pravno lice ovlašćeno da obavlјa poslove osiguranja protiv građanske odgovornosti u vezi sa upotrebom motornih vozila.

4. Ukoliko Obrađivački Biro ne odgovori u periodu od tri (3) meseca od datuma prijema zahteva za imenovanje, imenovanje korespondenta će se smatrati važećim i stupiće na snagu.

5. Član Garantnog Biroa, koji je zatražio imenovanje korespondenta, preuzima na sebe da poveri obradu svih odštetnih zahteva na teritoriji pod nadležnošću druge strane imenovanom korespondentu i da mu prosledi svu dokumentaciju od značaja za procesuiranje takvih zahteva.

6. Kao uredno ovlašćen agent Obrađivačkog Biroa, imenovani agent postaje odgovoran ovom Birou za obradu zahteva i mora da uzme u obzir sva uputstva i smernice, bilo opšte ili posebne, primlјene od strane Obrađivačkog Biroa.

7. Član Garantnog Biroa će se obavezati Obrađivačkom Birou da će njegov korespondent obraditi odštetne zahteve u potpunosti u skladu sa odredbama Zakona o obaveznom osiguranju od automobilske odgovornosti prema trećim licima važećem na teritoriji pod nadležnošću Obrađivačkog Biroa.

8. Obrađivački Biro može, u bilo koje vreme i bez obaveze da obrazloži svoju odluku, preuzeti proces obrade nekog zahteva i opozvati ovlašćenje dato korespondentu, u slučaju nekog konkretnog zahteva ili uopšte uzev.

9. Uloga korespondenta ne dovodi u pitanje učešće Saveta Biroa u rešavanju odštetnih zahteva.

VI SAVET BIROA

1. Na zahtev UOS-a, KIB-a, ili u slučaju primedaba trećih lica, Savet Biroa će obezbediti pomoć, medijaciju ili arbitražu tokom implementacije ovog Memoranduma.

2. UOS i KIB saglasili su se da povere Savetu Biroa rešavanje njihovih sporova u vezi sa odštetnim zahtevima u skladu sa pravilima Saveta Biroa koja se odnose na medijaciju i u skladu sa odredbama Internih regulativa. U slučaju nepoštovanja odluka Saveta Biroa sa ozbilјnim finansijskim posledicama, strana ima pravo da raskine ovaj Memorandum u skladu s članom IX.2.

3. UOS i KIB su se saglasili da u slučaju spora dostave svu potrebnu dokumentaciju na engleskom jeziku, uklјučujući i dokaze o plaćanju i kopije zahteva za refundaciju.

4. UOS i KIB su se saglasili da prihvate odluke donete u skladu sa pravilima medijacije i arbitraže Saveta Biroa kao konačne i da postupaju u skladu sa njima.

5. Sporovi kod iznosa nižih od 500 € neće se iznositi pred Savet Biroa.

6. Na inicijativu Saveta Biroa biće preispitano sprovođenje ovog Memoranduma i, posebno, odgovornosti Saveta Biroa.

7. Savet Biroa može pozvati UOS i KIB da preispitaju delove Memoranduma i može jednostrano otkazati deo ili svoju celokupnu odgovornost u okviru ovog Memoranduma, sa otkaznim rokom od šest (6) meseci, u kom slučaju se Memorandum raskida po isteku otkaznog roka.

VII GARANCIJE

1. UOS i KIB će obezbediti garancije Savetu Biroa.

2. Savet Biroa potvrdiće UOS-u i KIB-u prijem datih garancija.

3. U slučaju prestanka važenja ovog Memoranduma, garancije nastavlјaju da važe sve do poravnanja svih odštetnih zahteva.

VIII ODBOR ZA IMPLEMENTACIJU

1. Osniva se Odbor za implementaciju koji se sastoji od sledećih članova:

- Predsednik svakog Biroa/Udruženja;

- Generalni sekretar svakog Biroa/ Udruženja

- Maksimalno po tri dodatna eksperta iz svakog Biroa/Udruženja

2. Sastanci Odbora za implementaciju sazivaju se na zahtev bilo koje od strana, najmanje jednom godišnje. Vreme i mesto održavanja sastanka će biti zajednički dogovoreni.

3. Na zahtev UOS-a, KIB-a ili na sopstvenu inicijativu, Savet Biroa može prisustvovati sastancima Odbora za implementaciju. Strane će obavestiti Savet Biroa o sastancima Odbora za implementaciju, dnevnom redu i dostavlјaće zapisnike o zaklјučcima sa sastanaka.

4. Razmena dokumenata se vrši u elektronskom formatu i/ili u originalnoj, papirnoj formi.

IX STUPANјE NA SNAGU I PRESTANAK VAŽENјA MEMORANDUMA

1. Ovaj Memorandum će stupiti na snagu nakon potpisivanja i primenjivaće se nakon 30 dana od datuma potpisivanja.

2. UOS i KIB mogu okončati ovaj Memorandum po upućivanju obaveštenja o prestanku važenja drugoj strani sa najmanje šezdeset (60) dana otkaznog roka. Kada je obaveštenje o prestanku važenja poslato poštom, smatraće se da je obaveštenje poslato onog datuma kada je overeno zvaničnim poštanskim pečatom.

3. Odštetni zahtev koji proizilazi iz saobraćajne nezgode koja se desila pre isticanja osiguranja nad vozilima učesnicima, biće obrađivan i isplaćen u skladu sa odredbama ovog Memoranduma samo ukoliko se nezgoda dogodila pre prestanka važenja Memoranduma.

X NADZOR I SUPERVIZIJA

1. Nadzor i superviziju primene ovog Memoranduma vršiće nadležni organi u skladu sa važećim zakonskim propisima.

XI JEZIK

1. Svaka prepiska između strana potpisnika ovog Memoranduma, usmena ili pisana, u vezi sa odredbama ovog Memoranduma, vršiće se na engleskom jeziku.

Potpisano u Briselu, 23. juna 2015. godine, u tri (3) originalna primerka na engleskom jeziku.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Skok u budućnost – Srbija 2027 Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
11 134 586 4105
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike