MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Civilna zaštita

Proces integracije

I. Integracija osoblјa Civilne zaštite (CZ):

Proces integracije pojedinaca će biti sproveden u skladu sa Briselskim sporazumom i kosovskim Zakonom o civilnoj službi.

1. Beograd je predao spisak od 751 člana CZ koji treba da se integrišu u kosovske institucije.

2. Priština je ponudila ukupno 483 radnih mesta na severu, od kojih je 80 u Agenciji za upravlјanje vanrednim situacijama i 25 u Kazneno-popravnoj službi Kosova; i 50 mesta koja je se islaćivati iz Fonda za nepredviđene izdatke, što znači da će ti lјudi primati platu ali će konačna radna mesta u javnom sektoru biti utvrđena u roku od tri godine.

3. Podobnost: Od 751 lica, samo će oni koji poseduju važeću kosovsku ličnu kartu ili dokaz da su podneli prijavu za dobijanje kosovske lične karte, oni koji još uvek nisu na platnom spisku neke od kosovskih institucija i oni koji prođu bezbednosnu proveru, biti podobni na integraciju. Bezbednosnu proveru će vršiti KP i EULEX, a u slučaju negativnog mišlјenja, komisija će kandidatu dati obrazloženje na individualnoj osnovi.

4. Nakon utvrđivanja podobnosti, komisija će izvršiti odabir pojedinačnih kandidata za određena mesta na osnovu iskazane zainteresovanosti (više od jedne opcije), obrazovanja i profesionalnog iskustva.

5. U principu, komisija će biti sastavlјena od četiri člana. Dva člana iz kosovskih institucija; jedan predstavnik bivše Civilne zaštite, i jedan predstavnik EU. Konkretno, za radna mesta koja se odnose na versku i kulturnu baštinu (ukupno 20), Srpska pravoslavna crkva (SPC) sa Kosova i kosovsko Ministarstvo za kulturu, omladinu i sport će biti konsultovani pre konačnog izbora. Imena članova komisije će biti dostavlјena EU posredniku do 8. aprila 2015. godine.

6. Gore navedena komisija će biti formirana 27. aprila 2015, kada će biti održan i prvi sastanak. Sastanci komisije će se održavati u Prištini, u prostorijama koje će odrediti prištinska strana.

7. Komisija će svoj rad zaklјučiti najkasnije do 14. avgusta 2015, a svi ugovori o radu će biti potpisani do 1. septembra 2015, kada će biti okončan i ceo proces integracije.

8. Komisija će odlučivati o načinu izbora, uklјučujući i moguće intervjue koje će voditi sa određenim kandidatima, ako i kada to bude potrebno. Obaveza kandidata i njihovog aktuelnog poslodavca je da na zahtev komisije dostave sve dodatne podatke.

9. Komisija će najpre odlučivati o izboru kandidata u oblasti upravlјanja vanrednim situacijama (80 radnih mesta) i kazneno-popravnoj službi (25 radnih mesta). Izbor za ova mesta će biti završen do 15. juna 2015, a ugovori potpisani do 1. jula 2015. godine.

10. Nakon pojedinačnog izbora i pismenog obaveštavanja od strane komisije, kandidati će imati 15 dana da potpišu ugovor o radu i izjavu (nacrt u aneksu). Prištinska strana će učiniti sve što je potrebno da ubrza izdavanje dokumenata. U slučaju da izabrani kandidat ne potpiše ugovor o radu i izjavu u roku od 15 dana od dobijanja obaveštenja od komisije, radon mesto će biti ponuđeno drugom kandidatu, a osoba će biti uklonjena sa spiska osoba koje ispunjavanju kriterijume za integraciju. U slučaju da kandidati izabrani od 15. jula do 14. avgusta 2015. godine ne potpišu ugovor o radu i izjavu, biće omogućeno dodatnih 30 dana (do 15. septembra) da komisija izvrši novi odabir i ponudi nepopunjena radna mesta drugim podobnim kandidatima.

11. Sva ponuđena mesta biće popunjena podobnim kandidatima, bivšim članovima CZ.

II. Postupanje sa prostorijama i opremom CZ-a:

12. Beogradska strana je EU posredniku dostavila spisak lokacija prostorija i „osmatračkih punktova“ na kojima su trenutno članovi CZ-a.

13. Tri osmatračka punkta na putu između Mitrovice i Jarinja će biti uklonjena sa puta do 20.04.2015, a punkt koja se nalazi na severnoj strani glavnog mosta u Mitrovici će biti predat KP-u, takođe do 20.04.2015. Proces će nadgledati i verifikovati KP i EULEKS.

14. Na osnovu predatog spiska prostorija, prištinska strana će izvršiti procenu koje će prostorije nastaviti da se koriste u svrhe otvaranja relevantnih kosovskih institucija, a u kojima će raditi integrisano osoblјe. Prištinska strana snosi odgovornost kada je reč o obezbeđivanju, opremanju i renoviranju ovih i ostalih neophodnih dodatnih prostorija najkasnije do 01.09.2015. godine. Predaja prostorija će početi nakon što komisija bude mogla da EU posredniku potvrdi potpunu integraciju 105 članova CZ-a. Proces će se odvijati postepeno, a okončaće se najkasnije do 20.07.2015.

15. Svaki vid prismotre, uklјučujući i tehničku opremu i situacioni centar, će biti uklonjen i/ili predat KP-u do 20.04.2015.

16. Beogradska strana je obavestila da CZ poseduje oko 500 zvaničnih jakni. Beogradska strana će u pisanoj formi obavestiti EU posrednika o prekidu zvaničnog korišćenja ovih jakni na dan integracije 105 odabranih kandidata. Tokom i nakon integracije, bivšim članovima CZ-a neće biti dozvolјeno da nose bilo kakve uniforme niti civilnu odeću koja nalikuje uniformama sa oznakama CZ-a. Nakon integracije, poslodavac će odlučiti o pravilima odevanja, uklјučujući i o nošenju uniforme kada i ako je to prikladno, u zavisnosti od institucije u koju se osoblјe integrisalo.

17. Beogradska strana će do 24.04.2015. godine dostaviti EU posredniku popis sve opreme koju CZ trenutno koristi i poseduje. Prištinska strana će odlučiti koju opremu će nastaviti da koriste kosovske institucije u severnim opštinama, a preostala oprema će biti prebačena beogradskoj strani, što će potvrditi KP i EULEKS.

18. Beogradska strana je dostavila pisanu potvrdu da CZ i njeni članovi ne poseduju nikakvo zvanično oružje. Ukoliko prištinska strana bude mogla da dostavi pouzdane dokaze da CZ poseduje zvanično oružje, ona će o tome obavestiti EU posrednika, a EULEKS i KP će zajedno sprovesti operacije pretresa bez prethodne najave.

III. Obaveštenja

19. Beogradska strana će do 24.04.2015. godine u pisanoj formi obavestiti EU posrednika o prekidu isplate zarada i pružanja bilo kakve finansijske pomoći CZ-u na Kosovu do 01.09.2015, izuzev osoba koje potpadaju pod tačku 10 do 15.09.2015, i usvojiti neophodnu internu uredbu radi sprovođenja ove odluke. Kopija ove uredbe će biti dostavlјena EU posredniku do 01.09.2015.

20. Beogradska strana će do 24.04.2015. pisanim putem obavestiti EU posrednika da od 01.09.2015. godine CZ na Kosovu više neće postojati unutar srpskog sistema.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike