MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Plan primene sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine

Plan implementacije Sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine

Dve strane su se dogovorile o sledećim principima koji se odnose na organizaciju rada Odbora za implementaciju:

- Koraci u implementaciji u svim oblastima koje su navedene u nastavku će se preduzimati istovremeno.

- Ukoliko je to potrebno, dve strane u Odboru za implementaciju će ažurirati ovaj plan.

- Strane će nastaviti da ulažu sve napore u cilјu informisanja svojih zajednica o sadržaju „Prvog sporazuma“ i Plana implementacije.

Implementacija će se sastojati iz šest glavnih elemenata:

1. Prilagođavanje pravnih okvira;
2. Asocijacija/Zajednica;
3. Policija;
4. Pravosuđe;
5. Lokalni izbori;
6. Opšte odredbe.

1. Prilagođavanje pravnih okvira:

Kraj maja:

Obe strane će Odboru za implementaciju dostaviti na razmatranje svoje detalјne planove i vremenske okvire koji se odnose na zakonske izmene koje su neophodne za implementaciju „Prvog sporazuma“.

Do sredine juna:

Obe strane će usvojiti sve neophodne izmene zakona koje su potrebne za sprovođenje „Prvog sporazuma“, uklјučujući i Zakon o amnestiji.

2. Asocijacija/Zajednica

Do kraja maja:

Dve strane će formirati Upravlјački tim za formiranje Asocijacije/Zajednice sa opisom poslova i zadataka koji je definisao Odbor za implementaciju. Ovaj opis poslova i zadataka će obuhvatiti i izradu nacrta statuta. Timu će biti povereni zadaci koji se odnose na sva pitanja relevantna za uspostavlјanje Asocijacije/Zajednice, i imaće, tokom prelaznog perioda, nadležnosti predviđene članovima 4. i 6. „Prvog sporazuma“. Upravlјački tim će činiti predstavnici četiri opštine sa severa, i biće ustanovlјen nakon potvrde od strane nadležnog organa Kosova. Odbor za implementaciju će nadgledati rad Upravlјačkog tima.

Do kraja oktobra:

Nakon lokalnih izbora i potvrde njihovih rezultata, Pripremni tim će biti raspušten. Asocijacija/Zajednica će biti uspostavlјena u skladu sa članom 1. „Prvog sporazuma“ i usvojiće svoj Statut u skladu sa Evropskom povelјom o lokalnoj samoupravi i kosovskim propisima.

3. Policija

Kraj maja:

Dve strane će formirati radnu grupu za implementaciju članova 7. do 9. „Prvog sporazuma“. Ova radna grupa će izraditi detalјne planove i vremenske okvire za integraciju pripadnika srpskih bezbednosnih struktura u kosovske strukture, kao i za osnivanje bilo koje nove strukture u skladu sa Sporazumom, što će biti sprovedeno uz pomoć Euleksa.

Vršilac dužnosti Regionalnog komandira policije za četiri opštine na severu biće imenovan u skladu sa članom 9. „Prvog sporazuma“.

Do sredine juna:

Srbija će otpočeti zatvaranje prostorija u kojima su smeštene njene bezbednosne strukture na Kosovu.

Srbija će dostaviti informacije precizirajući broj i čin zaposlenih u sektoru za bezbednost vlade Srbije na Kosovu koji su izrazili zainteresovanost da se priklјuče kosovskim strukturama.

Kosovo će ponuditi radna mesta u Kosovskoj policiji i drugim ekvivalentnim strukturama Kosova na osnovu mesta prebivališta, u meri u kojoj je to moguće.

Srbija će pokrenuti neophodne unutrašnje postupke u cilјu obustave isplata ličnih dohodaka zaposlenima nakon njihovog priklјučivanja ekvivalentnim kosovskim strukturama, i to će predstaviti radnoj grupi. Ovaj postupak će započeti za osoblјe koje već radi u Kosovskoj policiji.

Do sredine jula:

Sve prostorije srpskih bezbednosnih struktura na Kosovu biće zatvorene.

Do kraja godine:

Članovi srpskih bezbednosnih struktura na Kosovu biće u potpunosti integrisani u ekvivalentne kosovske strukture, a plate će im biti isplaćivane isklјučivo iz budžeta Kosova.

4. Pravosuđe

Do kraja maja:

Dve strane će formirati radnu grupu za implementaciju člana 10. „Prvog sporazuma“. Radna grupa će razviti detalјne planove za integraciju srpskih pravosudnih organa u kosovske strukture, kao i za osnivanje bilo koje nove strukture u skladu sa Sporazumom, uklјučujući prostorije osnovnih sudova i javnog tužilaštva u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, što će biti sprovedeno unutar kosovskog pravnog okvira i uz pomoć Euleksa.

Datum i plan mirovanja novih predmeta po kojima se postupa u okviru srpskog pravosudnog sistema na Kosovu biće dogovoreni.

Do sredine juna:

Srbija će, odmah nakon što bude usvojen zakon o amnestiji, dostaviti informacije o broju svog osoblјa zaposlenog u pravosudnim organima na Kosovu koji su izrazili zainteresovanost da se priklјuče kosovskim strukturama.

Kosovo će obezbediti radna mesta u svojim pravosudnim strukturama.

Sastav zaposlenih u pravosuđu treba da odslikava etnički sastav u okviru teritorijalne nadležnosti svakog pojedinačnog suda.

Do kraja godine:

Integracija pravosudnih organa će biti završena. Svi prostorije srpskih sudova na Kosovu biće zatvorene, nova tela uspostavlјena, a osoblјe integrisano u kosovski sistem. Neće biti praznog hoda u pružanju usluga.

5. Lokalni izbori

Do prve nedelјe juna:

Odbor za implementaciju će započeti razgovore u vezi sa održavanjem lokalnih izbora. OEBS će učestvovati u ovim razgovorima i predvoditi sve neophodne radne grupe na tu temu.

Do kraja oktobra:

Održani lokalni izbori.

6. Opšte odredbe

- Transparentnost finansiranja: Do kraja maja, Srbija će preko Odbora za implementaciju dostaviti detalјan pregled svog finansiranja institucija na Kosovu. Do sredine jula, dve strane će u Odboru za implementaciju definisati način ostvarivanja principa za transparentno finansiranje.

- Puna implementacija svih dogovora ranije postignutih u Dijalogu. Obe strane se obavezuju na punu implementaciju ranije postignutih dogovora, i to:

Katastar; Matične knjige;
Carinski pečat;
Univerzitetske diplome;
Sloboda kretanja;
Regionalno predstavlјanje;
Integrisano upravlјanje prelazima (IBM);
Dogovori koji se odnose na oficire za vezu;
Specijalna policijska jedinica za zaštitu verskog i kulturnog nasleđa;
Naplata carina/fond za razvoj severnog Kosova;

Dve strane će nastaviti politički dijalog.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
9 111 486 3408
Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike