MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 124 543 3804
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Sporazumi u vezi sa energetikom

1. Obe strane potvrđuju svoju posvećenost u ispunjavanju svih obaveza predviđenih Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice i da će primenjivati pravne tekovine EU koje se tiču energetike. Ovi dogovori su u potpunosti u skladu sa oba ova akta.

2. KOSTT i EMS će potpisati bilateralni operativni sporazum u roku od 3 meseca koji će uspostaviti i urediti odnose između dva operatora prenosnog sistema. Osim toga, nekadašnji Privremeni sporazum o razmeni energije i Privremeni tehnički sporazum biće stavlјeni van snage.

KOSTT će biti priznat kao operator prenosnog sistema za teritoriju Kosova u cilјu učestvovanja u svim relevantnim mehanizmima (ITC, regulisanje zagušenja, itd).

EMS će pružati podršku KOSTT-u da postane član Evropske mreže operatera prenosnih sistema električne energije (ENTSO-E).

3. Regulatorni organi obe strane u oblasti energetike otvoriće direktne kanale za komunikaciju za diskusiju o pitanjima od zajedničkog interesa.

Regulatorni organi obe strane će, nakon prijavlјivanja, bez odlaganja i u skladu sa zahtevima postojećeg okvira za licenciranje u njihovoj nadležnosti, izdavati licence koje obuhvataju trgovinu (uvoz, izvoz, tranzit) i snabdevanje KEK-u, KEDS-u i EPS-u.

4. Obe strane će ubrzati proces otvaranja tržišta do 1 jula 2014, u skladu sa rasporedom koji je utvrđen Ugovorom o osnivanju Energetske zajednice, čime će dozvoliti da se osnuje novo preduzeće za snabdevanje potrošača električnom energijom. Obe strane su takođe saglasne da će ovo preduzeće biti osnovano u skladu sa kosovskim pravnim i regulatornim okvirom.

5. To novo preduzeće će snabdevati potrošače električnom energijom i može pružati usluge distribucije (kao što je izdavanje i naplata računa, održavanje i fizičko povezivanje novih potrošača) potrošačima u četiri opštine na severu sa većinskim srpskim stanovništvom, i moći će da kupuje i prodaje električnu energiju na otvorenom tržištu. Kako bi moglo da posluje u skladu sa tačkom 4, ovo novo preduzeće će potpisati sporazume sa KOSTT-om kako bi moglo da učestvuje na kosovskom tržištu električne energije i kako bi postalo strana sa jednakom odgovornošću.

Odmah nakon osnivanja ovog novog preduzeća, ona će nastaviti razgovore sa KEDS-om i KOSTT-om o svim ostalim pitanjima od zajedničkog interesa, uklјučujući i obezbećivanje pristupa trećoj strani.

Zaposleni u JP Elektrokosmet će ili biti uklјučeni u ovo novo preduzeće ili će im se ponuditi zaposlenje u KEDS-u.

KOSTT će ponovo povezati dalekovod od 110 kV do mesta Valač. Trenutni operateri u podstanici u Valaču će poštovati uputstva koja budu dobijali iz kosovskog dispečerskog centra.

6. Obe strane su se dogovorile da će postići zajedničko rešenje za namirivanje potraživanja KOSTT-a i EMS-a. KOSTT smatra da se ova potraživanja odnose na neplaćenu naknadu za tranzit električne energije i prihode od međuveznog raspoređivanja i potraživanja EMS-a za sekundarnu regulaciju. EMS smatra da se ova potraživanja odnose na usluge za sekundarnu i tercijarnu regulaciju. Ako ne bude bilo moguće da se u roku od 6 meseci postigne zajednički dogovor, obe strane se slažu da iznesu ove zahteve za potraživanja pred međunarodnom arbitražom.

7. Obrazovaće se grupa za sprovođenje u cilјu izrade potpunog Akcionog plana za sprovođenje budućeg Sporazuma. Potpun proces sprovođenja će započeti nakon prijema pisanog usvajanja Akcionog plana.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 124 543 3804
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike