MENI
Naslovna » Dokumenta » Pregovarački proces sa Prištinom
Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 124 543 3804
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike

Katastar

1. Radi zaštite prava lica sa legitimnim imovinskim zahtevima, strane će zajednički uložiti sve napore u pogledu uspostavlјanja potpuno pouzdanog katastra na Kosovu.

2. Tripartitna grupa za sprovođenje, koju čine katastarski stručnjaci obe strane i kojoj predsedava EU, nadgledaće rad stručne agencije (koju će odabrati EU nakon konsultacija sa obema stranama), a čija će uloga biti da utvrdi praznine u originalnoj katastarskoj evidenciji iz perioda pre 1999. godine.

3. Specijalni predstavnik EU dobiće skenirane kopije originalne katastarske evidencije iz perioda pre 1999. godine, koja je uklonjena sa Kosova. Na zahtev, Specijalni predstavnik EU dostaviće konkretne informacije sa Kosova.

4. Stručna agencija pomenuta u tački 2. uporediće sve kopije originalne katastarske evidencije privatne svojine^1 iz perioda pre 1999. godine sa rekonstruisanim katastrom Kosova. Tripartitna grupa za sprovođenje preneće na mehanizam za rešavanje sporova na Kosovu one slučajeve u kojima se na osnovu poređenja utvrdi da evidencije nisu istovetne. Ovaj mehanizam doneće konačnu odluku o tome koji je katastarski zapis tačan.

5. Prvi stepen mehanizma za rešavanje sporova predstavlјaće Komisija sastavlјena od međunarodnih i stručnjaka za katastar i imovinu sa Kosova. Većinu stručnjaka imenovaće Specijalni predstavnik EU, uzimajući u obzir interese svih zainteresovanih zajednica.

6. Vrhovni sud Kosova delovaće kao drugostepeno žalbeno telo ovog mehanizma. Odluke Vrhovnog suda Kosova donosiće sudsko veće u kome će međunarodne sudije imati većinu, a one će biti konačne, izvršne i neće moći da budu osporavane.

7. O odlukama napred navedenog mehanizma biće obavešteni svi zainteresovani činioci. Katastarska agencija Kosova sprovodiće konačne odluke napred navedenog mehanizma za rešavanje sporova tako što će unositi neophodne promene u kosovski katastar.

8. Tripartitna grupa za sprovođenje nadgledaće brzu realizaciju i funkcionisanje gore navedenog aranžmana i redovno će Dijalogu podnositi izveštaje o napretku.

^1 Ovo će se odnositi na katastarsku evidenciju privatne svojine, privatne komercijalne svojine i privatne crkvene svojine.

Etnički motivisani incidenti na Kosovu i Metohiji, 2021. Iskazivanje interesovanja za vakcinisanje protiv COVID-19
Korona virus COVID-19
Бројеви телефона Sektor za brigu o kulturnom nasleđu i saradnju sa SPC Pregovarački proces sa Prištinom Informatror o radu
Vreme od preuzimanja obaveze formiranja ZSO
Godina Mesec Nedelja Dan
10 124 543 3804
Live and work in Serbia Besplatna pravna pomoć Bolјi život za interno raselјena lica i povratnike